دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی و کنترل عواطف در ورزشکار و غیر ورزشکار

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان Anchorمقایسه کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی و کنترل عواطف در ورزشکار و غیر ورزشکار که در ۲۲ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

بیان مساله:

تربیت بدنی به مثابه یک نیاز فطری و یک پدیده اجتماعی-آموزشی در تکامل جسمانی و روانی افراد رسالتی بزرگ بر عهده دارد و به پرورش شخصیت و رشد روانی اجتماعی کمک می کند (قلی زاده، اوجاقی، حکتی، پیرزاده، ۱۳۸۸). امروزه روان شناسان ورزشی تاثیر ورزش را بر متغیر های مختلف روانی مورد آزمایش قرار داده اند. از جمله مولفه های روان شناختی مرتبط با ورزش می توان به کیفیت زندگی[۱] ورزشکاران اشاره کرد.

اهمیت و ضرورت:

با پیشرفت علم و فناوری و وفور امکانات رفاهی و مواد غذایی در مقایسه با سال های گذشته، مردم از رفاه بیشتری برخوردار شده اند، به طوری که دیگر کمتر کسی از گرسنگی و کمبود امکانات اصلی و روزمره زندگی رنج می برد. اما با وجود پیشرفت و رفاه مادی، ناراحتی های عصبی بیشماری همچون سردرگمی، بی هدفی، خشم، ضعف روحیه، افسردگی و هزاران ناراحتی دیگر به وجود آمده  و اکثر مردم را تحت پوشش خود در آورده است. تا جایی که بنابر نظر متخصصان، بیش از نیمی از ناراحتی های جسمی بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند، منشا روانی دارد (حمایت طلب و همکاران، ۱۳۸۲).

پیشینه پژوهش

منتظری، سربی، احمدی، یزدان پور (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف بررسی مقایسه افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان ورزشکار با سالمندان غیر ورزشکار در سال ۱۳۹۲ انجام دادند. این مطالعه­ی علی- مقایسه­ای بر روی ۱۴۲ نفر از  سالمندان شهر کرمانشاه که به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اطلاعات عمومی (دموگرافیک) و نیز افسردگی، اضطراب و استرس (DASS- 21) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS 21 و روش آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندار، درصد) و استنباطی T- test و خی­دو استفاده شد.

پژوهش های خارجی

گل وات و گل وات[۲] (۲۰۱۲) در پژوهشی به مقایسه سلامت روان در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار پرداختند. برای این منظور نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر ۵۰ نفر دختر و ۵۰ نفر پسر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در بیشتر ابعاد سلامت روان تفاوت معنادار وجود دارد و افراد ورزشکار از استقلال بیشتر، یکپارچه سازی شخصیت بیشتری برخوردارند.

اهداف:

هدف کلی

  • مقایسه کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی و کنترل عواطف در ورزشکار و غیر ورزشکار

اهداف جزیی

فرضیه ها:

تعارف مفهومی و عملیاتی متغیرها

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

-ابزارهای پژوهش

و……


[۱] Quality of life

[۲] Gahlawat, O.P. & Gahlawat, P

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …