دانلود پروپوزال آماده مدیریت با عنوان مطالعه موانع اجرای استراتژی در سازمان (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی)

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده Anchorمدیریت با عنوان مطالعه موانع اجرای استراتژی در سازمان (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی) که در ۱۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

سازمانها از شالوده های اصلی اجتماع کنونی بوده و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی سازمانهاست. مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. امروزه برای پژوهشگران و مدیران، مباحث استراتژی و مدیریت استراتژیک از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویا رویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه می توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیم و اجرای استراتژی به کار گرفت،‌مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمانهای خود مواجه می سازد. مسائل مربوط به حرکات استراتژیک جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمانها، اولویتهای مهمی را در دستور کار مدیران قرار میدهد.

-ضرورت و اهمیت پژوهش

در عصری که مدیران آن با چالشهای جدیدی چون تغییر، فرصتهای زودگذر و عدم قطعیت و بی نظمی مواجه اند، داشتن رویکردی استراتژیک می تواند آنها را در تمرکز بر افقهای دور دست، شناسایی فرصتها و مزیتهای رقابتی و انسجام بخشی فعالیتهای سازمان در مسیر روشن یاری رساند.

مطرح شدن تئوری های جدید مدیریت و تفکر راهبردی، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که آیا کاربرد تفکر جدید با وضع موجود سازمانها ممکن است یا اینکه مستلزم ایجاد تغییردروضع موجود سازمانهاست؟ به عبارتی دیگر اگر تفکر استراتژیک و برنامه های آنرا هم چون دارویی جهت درمان بیماری های موجود سازمانها یا تقویت کننده هایی برای سازمانها در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می گردد که آیا با تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی مناسب برای سازمانها مأموریت ما به اتمام رسیده و یا اینکه می بایست پس از تدوین به مقوله مهم اجرا و ارزیابی استراتژیها اهتمام ورزیم و با شناسایی موانع اجرای استراتژی ها، برنامه های استراتژیک را به سرمنزل برسانیم؟

 ادبیات پژوهش:

در اوایل سالهای ۱۹۸۰ تحقیق توسط مشاوران مدیریت نشان داد که کمتر از ده درصد از استراتژیهایی که به طور موثر تدوین گردیده اند، با موفقیت پیاده شده اند. در تحقیقی که در سال ۱۹۸۲ انجام شده و نتایج آن در مجله Fortun انتشار گردید، مشخص شد که فقط ۱۰% استراتژیهایی که به خوبی تدوین شده اند ، در عمل با موفقیت پیاده می شوند. در سال ۱۹۹۸ نتایج یک تحقیق از مجموعه ای متشکل از ۲۷۵ مدیر نشان داد که توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهمتر از کیفیت خود استراتژی است. ((Ernest & Young ,1998

  در سال ۱۹۹۹ مجله Fortun مقاله ای راجع به شکست مدیران عامل سرشناس منتشر ساخت که در آن نتیجه گرفته شده بود ، که حدود ۷۰% عدم موفقیت سازمانها استراتژیهای تدوین شده نیست، بلکه اجرای بد استراتژی است .(Charan & Colvin, 1999)

-فرضیات تحقیق

-اهداف تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

-جامعه آماری و روش نمونه گیری

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-مناب

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …