دانلود پروپوزال آماده مدیریت با عنوان ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاهی استان سمنان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته مدیریت با عنوان ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاهی استان سمنان که در ۴۱ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:Anchor

-اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازمان یادگیرنده به عنوان مقدمه‌ای برای آمادگی نسبت به تغییر، فهم جدید و عمیق‌تری از فرآیند تغییر فراهم آورده (پاک نژاد و همکاران،۱۳۹۰) و بخش از یک رابطه علت و معلولی آزمون شده بین سازمان یادگیرنده و آمادگی به تغییر است(Sudharatna,2004).

سازمان‌های آموزشی به طور عام و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها نیز مصون از تغییرات محیطی نبوده و ناچارند برای حفظ، بقا و رشد و توسعه، خود را با محیطشان تطبیق دهند. چالش‌های پیش روی مؤسسات آموزش عالی، از قبیل کاهش نرخ اشتغال دانش‌آموختگان ،افزایش تعداد دانشجویان، تقاضا برای اثربخشی بیشتر آموزش‌ها ، جهانی شدن و به تبعان افزایش رقابت و بازار محوری، یک حس قوی برای برقراری رفتارهای جدید مؤسسات آموزش عالی به ویژه آمادگی برای تغییر را در آن ایجاد نموده (عباسی و حجازی،۱۳۸۹) و ویژگی یادگیرندگی، بهبود تطبیقی و پویایی، پاسخی به این حس نیاز قوی است. مطابقت سازمانی دانشگاه با الزامات سازمان یادگیرنده، در تقابل باثبات، تمرکز و انعطاف‌ناپذیری قرارگرفته و به چابکی این نهاد و درعین‌حال رفتارهای کنشگرانه با عاملان و ذینفعان محیطی به منظور کسب بالاترین و والاترین ارزش‌های مادی و غیرمادی منجر می‌گردد.

-چارچوب نظری

چهارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده‌شده‌اند تبیین‌هایی فراهم می‌کند. چهارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می‌کند ، نظریه‌هایی را که مبانی این روابط هستند می‌پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می‌کند. همان‌گونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل  می‌دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه‌های آزمون‌پذیر را فراهم می‌آورد …

-اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سازمان یادگیرنده:

تعریف مفهومی: یادگیری سازمانی مجموعه‌ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ، توزیع اطلاعات ، تفسیر اطلاعات است که به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه بر تحولات مثبت سازمانی اثر  می‌گذارد(جمال‌زاده و همکاران،۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی: منظور از سازمان یادگیرنده در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۱ تا۲۱پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

خلق فرصت‌های یادگیری مستمر:

تعریف مفهومی: یادگیری یک فعالیت مستمر در هنگام کار از طریق ایجاد فرصت‌هایی برای آموزش، رشد و ارتقای افراد، در نظر گرفته می‌شود ((Demers,2009

تعریف عملیاتی: منظور از خلق فرصت‌های یادگیری مستمر در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۱ تا ۳پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

ارتقا پرسشگری و گفتمان:

تعریف مفهومی: افراد مهارت‌های استدلال سازنده را برای ابراز عقاید، توانایی گوش کردن و گفتگو و مباحثه با افراد دیگر را می‌آموزند، و در جهت ایجاد فرهنگ پرسش و پاسخ، دریافت بازخورد، آزمایش و به‌کارگیری تجربیات خود در سازمان تلاش می‌کنند (Dahanayake,Gamlath,2012).

تعریف عملیاتی:  منظور از ارتقا پرسشگری و گفتمان در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۴ تا ۶پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

ترغیب همکاری و یادگیری گروهی:

تعریف مفهومی:  تلاش سازمان در جهت استفاده از گروه‌ها برای دستیابی به روش‌های متنوع سازمان‌دهی می‌شود.در گروه‌ها روحیه همکاری افراد باهم و مشارکت آن‌ها باهم فرهنگ‌سازی می‌شود. ((Demers,2009

تعریف عملیاتی:  منظور از ترغیب همکاری و یادگیری تیمی در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۷ تا ۹ پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک دانش

تعریف مفهومی: یادگیری در سازمان نیازمند برقراری سامانه‌هایی است که کسب، اشتراک و حفاظت از یادگیری را امکان‌پذیر می‌کنند.

تعریف عملیاتی:  منظور از ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۱۰ تا ۱۲ پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

توانمندسازی افراد برای بینش جمعی

تعریف مفهومی:  کارکنان برای رسیدن به یک بینش مشترک عقاید هم را می‌پذیرند و تکمیل می‌کنند و از یکدیگر بازخورد می‌گیرندودر تصمیم‌گیری‌ها مشارکت زیادی دارند به طوری که افراد برای رسیدن به موقعیت مطلوب (کاری که باید انجام شود) انگیزه لازم را پیدا می‌کنند.

تعریف عملیاتی:  منظور از توانمندسازی افراد برای بینش جمعی در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۱۳ تا ۱۵ پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

ارتباط سازمان با محیط

تعریف مفهومی:  کارکنان تشویق می‌شوند که فعالیت‌هایشان را با محیط داخلی و خارجی سازمانشان ارتباط دهند..

تعریف عملیاتی: منظور از ارتباط سازمان با محیط در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۱۶ تا ۱۸ پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

رهبری استراتژیک برای یادگیری

تعریف مفهومی:  مدل رهبران از یادگیری حمایت و پشتیبانی می‌کند، رهبران به طور استراتژیک‌ای یادگیری را برای بهبود و توسعه کسب‌وکار به کار می‌برند((Demers ,2009.

تعریف عملیاتی: منظور از رهبری استراتژیک برای یادگیری در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۱۹ تا ۲۱  پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

آمادگی برای تغییر:

تعریف مفهومی: آمادگی برای درک تغییر یک پدیده سطح انفرادی است که تحت تأثیر عناصر گرایشی، منطقی، ساختاری و کارکردی مجموعه کاری قرار می‌گیرد

تعریف عملیاتی: منظور از آمادگی برای تغییر در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سوالات۲۱ تا۳۹پرسشنامه درسطح فردی هست.

مؤلفه شناختی :

تعریف مفهومی:  جنبه‌های شناختی شامل میزان شناخت (درک) فردازتغییر و تمایل بهره‌گیری از آن در سازمان است.

تعریف عملیاتی: منظور از مؤلفه شناختی در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۲۴-۲۵-۲۸-۳۴-۳۵-۳۹ پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر درسطح فردی هست.

مؤلفه احساسی :

تعریف مفهومی:  جنبه عاطفی اشاره به تمایل فرد برای لذت بردن از تغییرات در یک سازمان است .

تعریف عملیاتی:  منظور از مؤلفه احساسی در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۲۳-۲۶-۳۰-۳۶-۳۷-۳۸ پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر درسطح فردی هست.

مؤلفه رفتاری :

 تعریف مفهومی:  جنبه‌های رفتاری به میزان انجام فعالیت‌های خاص توسط فرد به منظور حمایت از تغییرات جدید اشاره دارد .

تعریف عملیاتی:  منظور از مؤلفه رفتاری در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات ۲۲-۲۷-۲۹-۳۱-۳۲-۳۳ پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر درسطح فردی هست.

– روش شناسی تحقیق

روش و ابزار گردآوری داده‏ ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …