دانلود پروپوزال آماده مدیریت با عنوان بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی و فراشغلی بر تعهد سازمانی و فرسودگی کارکنان زن مراکز درمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده مدیریت با بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی و فراشغلی بر تعهد سازمانی و فرسودگی کارکنان زن مراکز درمانی که در ۲۶ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر کارایی و نگرش افراد، شغل و ویژگی های آن است. طراحی مشاغل بر کارایی و بهره وری سازمان و ویژگی های آن بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار است. و با افزایش کارکنان زن، مسایل و شرایط موثر بر زنان در محیط کاری و نیز خانه، با اهمیت تر می شود. با توجه به اینکه بانوان شاغل علاوه بر وظایف و مسئولیت های شغلی عهده دار مسئولیت داخل منزل، تربیت فرزندان و شوهر داری هستند لذا بیشتر از سایرین در معرض تنش و فشارهای ناشی از شغل و به دنبال آن خستگی و فرسودگی شغلی می باشند. بنابراین باید عواملی را که بر نگرش و کارایی شغلی آنها تاثیر گذار است مورد توجه قرار گیرد. در واقع کاهش عملکرد افراد پیامدهای  نامطلوب در خانواده، زندگی اجتماعی، سازمانی و فردی می باشد.

-اهمیت مساله

مخاطرات شغلی یکی از مهم ترین مسائلی است که در حیطه سلامتی خانم های شاغل باید به آن توجه جدی شود و در زمره ی این مخاطرات، فرسودگی شغلی است که امروزه به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است و خانم های شاغل به دلیل وضعیت خاص روحی و روانی خود بیشتر در معرض ابتلا به آن قرار دارند.

 ادبیات پژوهش:

  مدل مطالبات و منابع شغلی  براین فرض است که انواع شغل و ویژگی های روانی شغلی در درو گروه طبقه بندی می شود: منابع شغلی و مطالبات شغلی. منابع شغلی اشاره دارد به جنبه های فیزیکی، اجتماعی، روانی و سازمانی کار که ۱) ممکن است تقاضاهای شغلی و هزینه های روانی و فیزیکی را کاهش دهد.۲ ) کارایی در دستیابی به اهداف؛ ۳) رشد شخصی یادگیری و توسعه را تحریک می کند (وان دبروک[۱] و همکاران، ۲۰۰۸). منابع شغلی به دلیل پرورش فرصت های رشد، یادگیری و توسعه کارکنان نقش انگیزشی را بازی می کنند و به دلیل نقش ابزاری در دست یابی به اهداف کاری، نقش انگیزش بیرونی را نیز بازی می کنند (باکر و دمروتی، ۲۰۰۷).

منابع شغلی ممکن است در سطوح مختلفی چون سازمان (مانند حقوق، فرصت های شغلی، امنیت شغلی)؛ روابط اجتماعی و میان فردی (حمایت سرپرستان و همکاران، جو تیم)؛ سازمان کار (شفافیت نقش، مشارکت در تصمیم گیری) و سطح وظیفه (بازخورد عملکرد، تنوع مهارت، استقلال و آزادی عمل) قرار گیرد (باکر و لیتر، ۲۰۱۰). برو چیلی[۲] و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود به بررسی رفع ابهام ثبات و تغییر در منابع شغلی، تقاضای شغلی و بهزیستی کارکنان براساس مدل مطالبات و منابع شغلی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نسبت به جنبه های منفی از محیط کار (به عنوان مثال تقاضا های شغلی و فرسودگی شغلی)، جنبه های مثبت (به عنوان مثال ، منابع کار و تعامل کار) با ثبات است. همچنین بین اجزای تغییر از منابع کار و تقاضاهای شغلی از یک طرف و تعامل کار و فرسودگی شغلی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Van den Broeck, A

[۲] Brauchli, R

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …