دانلود پروژه آماده مدیریت با عنوان بررسی رابطه تعهد سازمانی برکارایی مدیران وکارکنان جهاد کشاورزی

AnchorAnchorAnchorپروژه کامل آماده Anchorمدیریت با عنوان بررسی رابطه تعهد سازمانی برکارایی مدیران وکارکنان جهاد کشاورزی که در ۸۳ صفحه در قالب Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروژه آماده عبارتند از:

– چکیده

-مقدمه:

 یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد . تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مندآنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح سازماننقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهایمادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود.

– شرح و بیان مسأله پژوهش

افزایش عملکرد و استفاده کارآمد از نیروی انسانی ضرورتی است که باید مورد توجه کلیه  مدیران و تصمیم گیرندگان سازمانها قرار گیرد . با توجه به اینکه یکی از مهمترین منابع موجود درسازمانها، نیروی انسانی شاغل در آنهاست، بخشی از اقدامات مدیریتی نیز با هدف بهره گیری هرچه مؤثرتر و کار آمدتر از این منابع به مرحله اجرا در می آید و مدیریت مؤثر عملکرد را به یکی ازمهمترین وظایف مدیران تبدیل نموده است . یکی از عوامل نامحسوس مؤثر برعملکرد کارکنان، تعهد سازمانی آنان می باشد .

-ضرورت و اهمییت پژوهش :

در بسیاری از تحقیقات انجام شده تعهد سازمانی به مثابه عامل اصلی و مؤثر بر افزایش بازدهی و عملکرد نیروی انسانی، مورد بررسی قرار گرفته است (خاکی ۱۳۷۶ ، ساروخانی ۱۳۸۱ ، مرتضوی ۱۳۷۲چلبی ۱۳۷۶)

تبیین تجربی تعهد سازمانی وهمچنین تجزیه و تحلیل ابعا د و عوامل مؤثر برآن، نقشی مهم درگسترش شناخت علمی بالاخص در حوزه جامعه شناسی کار خواهد داشت . براین مبناء انجام این تحقیق بر اساس معیارهای علمی خاصه مشارکت در دانش بشری و مشخص نمودن روابط بین متغییرها و سازه ها ضروری است.

-اهداف پژوهش

-فرضیه های پژوهش

-سوالات پژوهش

-تعاریف نظری و عملیاتی

– ادبیات تحقیق:

بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقق باعث می شود که بتوان برای تحقیقی که در درون تحقیقات سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی ربط قرار دارد یک چارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری بر ادبیات تحقیق باعث می شود که چهار هدف کلی تأمین گردد. نخست آنکه نشان دهنده مفروضاتی اصلی است که پرسش های عمومی تحقیق بر پایه آنها گذاشته شده است و در صورت امکان باید نشان دهنده الگوی (حوزه تفکری غالب) تحقیق باشد که موجب استحکام بخشیدن به تحقیق می گردد و فرضیه ها و ارزش هایی را شرح می‌دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد می کند. دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر درباره موضوع تحقیقی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش های ذهنی که تحقیق را احاطه و حمایت می کند بهره کافی برده است. سوم آنکه…

پیشینه تحقیق:

– در پژوهشی که توسط(پروف، ۲۰۰۶) تحت عنوان رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی بر روی ۱۳۲ نفر از کارمندان دانشگاهی در ترکیه صورت گرفت. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که همبستگی مثبتی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی و هنجاری در ارتباط با شغل و سازمان وجود دارد.

– در پژوهشی که توسط (صمد، ۲۰۰۵) با عنوان رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد شغلی بر روی ۵۸۴ نفر از کارکنان شرکت[۱] مالزی انجام شد، نتایج نشان داد که هم تعهد سازمانی و هم رضایت شغلی در ارتباط مثبت با عملکرد شغلی بودند و رضایت شغلی در تسهیل رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مؤثر است.

– نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی:

……

۸,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …