سیاهه آثار سوگ هوگان -۶۱ سوالی

سیاهه آثار سوگ هوگان -۶۱ سوالی

Anchorسوگ[۱]، یکی از همگانی ترین واکنشهای انسانی است که در همه فرهنگها و گرو ههای سنی در پاسخ به انواع مختلف فقدان، به خصوص مرگ یک عزیز اتفاق می افتد(مالکینسون[۲]، ۲۰۰۱).

وقتی فرد عزیز می میرد، نشان دادن واکنش سوگ طبیعی است و عموما نیازی به درمان ندارد. اما واکنشهای سوگ نابهنجار، ممکن است این حالت را پیچیده کند و به افسردگی و آسیبهای دیگر منجر شود (پروچسکا و نورکراس[۳]، ۱۳۸۷).

بر اساس شواهد بالینی بسیاری از افراد داغدیده در معرض خطر نشانگان افسردگی، اختلالات اضطرابی، بیماری های جسمی، بدکارکردی سیستم ایمنی و افزایش احتمال مرگ و میر قرار دارند (تومیتا و کیتامورا[۴]، ۲۰۰۲).  

درمانگران با استفاده از ابزارهای سنجش معتبر می توانند اطلاعات مفیدی در زمینه وضعیت کنونی داغدیده، پیش بیینی پیامدهای احتمالی، تشخیص افراد در معرض خطر و ارزیابی رویکردهای درمانی مناسب به دست آورند (تومیتا و کیتامورا، ۲۰۰۲).

البته به دلیل اینکه بسیاری از وقایع پیش بینی نشده، فرآیند سوگ را تحت تاثیر قرار می دهند، توانایی این قبیل ابزارها برای پیش بینی دوره و ماهیت سوگ، قطعی نیست؛ لیکن نتایج نشان می دهند که استفاده از ابزارهای سنجش در پیش بینی آثار سوگ ، نسبت به یک حدس عالمانه بیشتر قابل اعتماد است (پارکس و پریگرسون[۶]، ۲۰۱۰).

در طی چند دهه گذشته، ابزارهای متعددی به منظور بررسی پیامدهای روان شناختی، رفتاری و جسمانی ویژه فرآیند سوگ و داغدیدگی به وجود آمده که به طور مستقیم بر  فرآیند سوگ و داغدیدگی[۷] تمرکز کرده اند؛ با وجود این، بررسی های کیفی و کمی نشان می دهند که بیشتر ابزارهای موجود، ویژگیهای روان سنجی معتبری ندارند و صرفا به صورت اختیاری یا تصادفی و بر اساس دیدگاههای بالینی یا نظری سازندگان به وجود آمده اند (تومیتا و کیتاموا، ۲۰۰۲).

سیاهه آثار سوگ هوگان[۸](HGRC) یکی از ابزارهای معتبر در حیطه سنجش سوگ است و از این امتیاز برخوردار است که بر اساس مطالعات تجربی بر روی داغدیدگان تدوین گردیده و بنابراین نسبت به ابزارهایی که صرفا اساس نظری دارند، برتری قابل ملاحظه ای دارد (هوگان، ۱۹۸۸؛ به نقل از ییلدیریم[۹]، ۲۰۰۳).

هوگان، گرینفیلد و اسکمیت[۱۰](۲۰۰۱) بر این عقیده اند که زیرمقیاس‌های این سیاهه علاوه بر ارائه اطلاعات معتبر و قابل اعتماد درباره الگوهای داغدیدگی بهنجار، نسبت به تغییرات فرآیند داغدیدگی، به عنوان تابعی از زمان نیز حساس هستند.

پرسشنامه آثار سوگ هوگان را برخی پژوهشگران به دلیل سهولت استفاده برای مراجعان و فرآهم کردن ارزشیابی چند بعدی از فرآیند مقابله با داغدیدگی، پیشنهاد کرده اند (گریوس[۱۱]، ۲۰۰۹).

در مطالعه هوگان، گرینفیلد و اشمیث(….) ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سوگ هوگان ۶۱ سوالی، برای خرده مقیاس ناامیدی ۸۹/۰، رفتار وحتشزدگی ۹۰/۰، رشد شخصی ۸۲/۰، سرزنش و خشم ۷۹/۰، کناره گیری ۸۷/۰ و در هم ریختگی ۸۴/۰ گزارش شده است.

در این پژوهش نیز برای محاسبه اعتبار اولیه سیاهه آثار سوگ هوگان از روش همسانی دورنی با محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب اعتبار برای کل پرسشنامه سوگ هوگان ۹۰/۰ و برای خرده مقیاس ناامیدی ۸۷/۰، خرده مقیاسهای رفتار وحشتزدگی ۸۶/۰، خرده مقیاس رشد شخصی ۸۲/۰، خریده مقیاس سرزنش و خشم ۷۹/۰، خریده مقیاس کناره گیری ۸۷/۰ و خرده مقیاس درهم ریختگی ۸۴/۰ به دست آمد.

 

یک نمونه از سئوالات هر خرده مقیاس پرسشنامه سوگ هوگان به شرح زیر است:

  • خرده مقیاس نا امیدی:امیدهایم بر باد رفته است.

  • خرده مقیاس رفتارهای وحشتزدگی:گاهی اوقات قلبم بی جهت تندتر از طبیعی می زند.

  • خرده مقیاس رشد شخصی: دیدگاه بهتری نسبت به زندگی دارم.

  • خرده مقیاس سرزنش و خشم:حس کینه توزی و انتقام دارم.

  • خرده مقیاس کناره گیری: احساس جدا شدن از دیگران می کنم.

  • خرده مقیاس در هم ریختگی: چیزها(مثلا اسامی یا شماره تلفنها ) را به راحتی فراموش می کنم.

 

سیاهه آثار سوگ هوگان شامل فهرستی از افکار واحساساتی است که شما ممکن است به دلیل ازدست دادن یکی ازعزیزانتان تجربه کرده باشید….

 

مشخصات فایل پرسشنامه آثار سوگ هوگان:

در قالب فایل WORD

 به همراه:

پرسشنامه لاتین 

روش نمره گذاری 

مقاله اصلی لاتین

به محض پرداخت موفق قابل دانلود می باشد.

 


[۱] -grief

[۲] -Malkinson

[۳] – Prochaska & Norcross

[۴] – Tomita & Kitamura

[۵] – Allumbaugh & Hoyt

[۶] – Parkes & Prigerson

[۷] – bereavement

[۸] – Hogan Grief Reaction Checklist

[۹] – Yildirim

[۱۰] – Greenfield & Schmidt

[۱۱] – Graves

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …