فرم ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش عملکرد شغلی کارکنان از فرمهای ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان(فرم تدوین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) که توسط مدیران تکمیل می شود، استفاده شده است. این فرم دارای ۳۰ سؤال است که با مقیاس رتبه ای از طیف ۰ تا ۶ درجه بندی شده و برای ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارشناسان طراحی، بازنگری و ویرایش شده است. این پرسشنامه دارای ۶ مؤلفه است و گویه های این پرسشنامه به ترتیب زیر به هر یک از این مؤلفه ها اختصاص یافته است:

شرح وظایف:گویه های ۱-۶

نظم و انضباط(گویه های ۷-۹)

انعطاف پذیری(گویه های ۱۰-۱۲)

رازداری و صداقت(گویه های ۱۳-۲۰)

تواضع و فروتنی:گویه های ۲۳-۲۵

حفظ شعائر اسلامی: گویه های ۲۶-۳۰

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: ندارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …