فرم گزارش معلم از نظام سنجش

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمنبع اطلاعات در فرم گزارش معلم از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ است معلم می باشد. این شیوه بر اساس رویکرد سنجش رفتاری سازگار است و به تغییرپذیری میان موقعیتها و شرایط نیز توجه دارد و از این رو در سنجش کودکان از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده می کند. این شیوه که Anchorآخنباخ و مک کوناگیآن را ابداع کرده اند(آخنباخ، ۱۹۹۱؛ آخنباخ و مک کوناگی، ۱۹۸۷؛ مک کوناگی، ۱۹۹۲؛ به نقل از مینایی، ۱۳۸۵). به نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ[۱](ASEBA)معروف است. سنجش مبتنی بر تجربه به شیوه هایی اشاره دارد که بر مشاهده و آزمایش مبتنی هستند. نظام آخنباخ، مدلی چند محوری است که چارچوبی برای سازماندهی و یکپارچه سازی داده های تجربی حاصل از منابع اطلاعاتی مختلف، فراهم می آورد. در این مدل داده ها از پنج منبع مختلف به دست می آیند، که عبارتند از: گزارش والدین، گزارش معلم، سنجش مستقیم کودک، سنجش شناختی و سنجش جسمانی(استانگر، ۱۹۹۶؛ به نقل از مینایی، ۱۳۸۳).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۱۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد


[۱] -Achenbach System of Empirically Based Assessment(ASEBA)

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …