مقاله ترجمه شده سرمایه روانشناختی مثبت: بررسی ارتباط با رضایت و عملکرد شغلی

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اینکه امیدواری، انعطاف پذیری، خوش بینی و کارآمدی به طور جداگانه یا به عنوان یک عامل سطح بالاتر چندگانه چگونه عملکرد شغلی و رضایت شغلی را پیش بینی می کند، دو مطالعه انجام شد. نتایج مطالعه اول از ویژگی های روانسجی ابزار پژوهشی جدید که برای ارزیابی هر یک از این۴ مولفه و همچنین ترکیب این مولفه ها طراحی شده است، پشتیبانی می کند. مطالعه دوم نیز بیانگر این بود که رابطه مثبت معناداری در ارتباط با ترکیب این ۴ عامل با عملکرد و رضایت وجود دارد. نتایج مطالعه دوم همچنین نشان می دهد که ترکیب این عوامل در مقایسه با هر یک از آنها به طور جداگانه، پیش بینی کننده بهتر عملکرد و رضایت شغلی است.

مقاله سرمایه روانشناختی مثبت: بررسی ارتباط با رضایت و عملکرد شغلی ترجمه مقاله  Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction

 می باشد که در ۲۵ صفحه و در قالب فایلWord در اختیار شما قرا ر می گیرد. 

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …