مقاله ترجمه شده همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

چکیده مقاله همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس :

امروزه وجود منابع انسانی خودانگیخته و کارآمد یکی از مسائل مهم و با اهمیت در محیطهای کاری است. توجه به اینکه منابع انسانی در یک سازمان یکی از منابع مهم در سازمان هاست که لازم است اقداماتی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف در ارتقاء افزایش کارآیی سازمان صورت گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی، فرسودگی و احساس استرس در میان کارکنان امام سجاد رامسر در سال ۲۰۱۰ می باشد. نمونه مورد ماطلعه ۱۶۰ نفر از کارکنان این بیمارستان بود که با روش نمونه گیری تصادفی از میان ۲۶۹ نفر کارمند این بیمارستان انتخاب شده بودند….

امروزه وجود منابع انسانی خودانگیخته و کارآمد یکی از مسائل مهم و با اهمیت در محیطهای کاری است. توجه به اینکه منابع انسانی در یک سازمان یکی از منابع مهم در سازمان هاست که لازم است اقداماتی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف در ارتقاء افزایش کارآیی سازمان صورت گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی، فرسودگی و احساس استرس در میان کارکنان بیمارستان امام سجاد رامسر در سال ۲۰۱۰ می باشد. نمونه مورد ماطلعه ۱۶۰ نفر از کارکنان این بیمارستان بود که با روش نمونه گیری تصادفی از میان ۲۶۹ نفر کارمند این بیمارستان انتخاب شده بودند….

مقاله همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس. ترجمه مقاله  Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress می باشد که در ۴ صفحه و در قالب فایلWord در اختیار شما قرا ر می گیرد.

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …