بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران

عنوان مقاله:

بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران

 

قالب فایل  به صورت word می باشد و در ۱۵ صفحه تهیه شده است. خلاصه بخش هایی از مقاله عبارتند از:
چکیده:
تصمیم گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیتهای مدیران در تمامی وظایف آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است . مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی ، سازمانی و محیطی انتخاب می کنند . هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در راستای بررسی روایی سازه پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری می باشد . بر این اساس تعداد ۵۵ نفر از مدیران شرکت به عنوان افراد نمونه آماری انتخاب شده و ۵ سبک تصمیم گیـری عقلایی ، شهودی ، وابستگی ، آنی و اجتنابی در بین آنهـا مورد بررسی قرار گرفته اند . داده های مربوط به سبک تصمیم گیری توسط پرسشنامه سبک تصمیم گیری جمع آوری شده است . با توجه به اینکه نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده های مربوط به هر یک از سبکهای تصمیم گیری را تایید نموده ، لذا آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین هر یک از سبکهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج نشان می دهند بین سبکهای تصمیم گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی ، بین سبک تصمیم گیری عقلایی و سبک تصمیم گیری اجتنابی و بین سبک تصمیم گیری شهودی و سبک تصمیم گیری آنی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد . همچنین بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و هر یک از سبکهای تصمیم گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی دار منفی به دست آمد . در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبکهای تصمیم گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به دست نیامد.

 

واژگان کلیدی: 
سبکهای عمومی تصمیم گیری١ ، سبک تصمیم گیری عقلایی۲ ، سبک تصمیم گیری شهودی٣ ، سبک تصمیم گیری وابستگی۴ ، سبک تصمیم گیری آنی۵ ، سبک تصمیم گیری اجتنابی۶ . 

١ . General Decision Making Styles (GDMS)

۲  . Rational Decision Making style

٣  . Intuitive Decision Making style

۴  .  Dependent Decision Making style

۵  . Spontaneous Decision Making style

۶  . Avoidant  Decision Making style
۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …