مقیاس بخشودگی بین‌فردی

Anchorبا مرور پیشینه ی بخشودگی در خارج کشور، مشخص گردید که بخشودگی یک سازه ی گسترده است و دارای اشکال گوناگونی است. به عنوان مثال بخشودگی خود و دیگران، بخشودگی خانوادگی،  جستجوی بخشودگی، بخشودگی موقعیتی، صفت بخشودگی،….

در بررسی های اولیه پژوهشگر این تحقیق معلوم شد که در ایران پژوهش های اندکی در خصوص  بخشودگی انجام پذیرفته است و اکثر این پژوهش ها با استفاده از مقیاس بخشودگی خانوادگی پولارد ( ۱۹۹۸، هنجاریابی شده برای ایران توسط سیف و بهاری، ۱۳۸۰) صورت گرفته است. از آنجا که تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه ی بخشودگی بین فردی (دیگران) در ایران با استفاده از مقیاس های متناسب با فرهنگ کشور صورت نگرفته است، ساخت و اعتباریابی مقیاسی با چنین ویژگی هایی لازم به نظر می رسد.

به منظور ساخت مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین فردی، ابتدا پیشینه ی نظری مربوط  به بخشودگی مطالعه گردید. سپس با استفاده از دو مقیاس بخشودگی شامل خانوادگی (پولارد و همکاران،۱۹۹۸ ) و مقیاس رفع کدورت بین فردی (هارگریو و سلز، ۱۹۹۷) اجزاء اصلی تشکیل دهنده فرایند بخشودگی بین فردی مورد تاکید قرار گرفت. با مطالعه ی پیشینه ی مربوط بخشودگی و همبسته های روان شناختی این متغیر، مشخص شد که چند ویژگی شخصیتی عمده، از جمله روان نژند گرایی، توافق پذیری، برون گرایی، ویژگی خشم ، پرخاشگری و نشخوار ذهنی دارای همبستگی های قوی با، بخشودگی هستند. بدین ترتیب ساخت مقیاس بخشودگی بین فردی به شکل مقدماتی، براساس پیشینه ی نظری و استفاده از برخی ماده های موجود در مقایس بخشودگی خانوادگی و مقیاس رفع کدورت بین فردی صورت گرفت.

بخشودگی هم به عنوان پاسخی به  خطاهای بین فردی و هم به عنوان یک صفت شخصیتی، سازه ای است که ممکن است سلامت و بهزیستی را افزایش دهد(پترسون وسلیگمن[۱]، ۲۰۰۴). روان شناسی مثبت، جایگاه مفهومی پژوشهای بخشودگی است. پژوهشگران معتقدند که بخشودگی بر هیجانهای مثبت مانند امید(اشنایدر، ۱۹۹۴)، قدردانی و سپاسگزاری(امونز و مک کالوگ، ۲۰۰۳) و شادکامی(مایرز[۲]، ۱۹۹۳) متمرکز است. بخشودگی عبارت از خصوصیتی است که بر اثر آن فردی که مورد آزار یا صدمه کسی قرار گرفته، از خطای فرد خاطی می گذرد. همچنین بخشودن، فرصتی مجدد برای جبران و بازسازی اعتماد است(مک کالگو و همکاران، ۱۹۹۸).

Anchorتعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱- هربار کسی را که در حقم بدی کرده می بینم،آتش خشم درونم شعله ور می شود.

۲- هنوز هم وقتی رفتار بد دوستی را که به من ظلم کرده به خاطرمی آورم بشدت خشمگین میشوم.

۳- اگر یکی از اطرافیان رفتار ناشایستی نسبت به من نشان دهد، با اوقطع رابطه می کنم.

۱-مشخصات فایل پرسشنامه:

تعریف مفهومی: دارد

روایی و پایایی : دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است.

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۲۵

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

مولفه ها: دارد


[۱] -Peterson & Seligman

[۲] -Myers

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …