مقیاس خوش‌بینی کارور و شی‌یر

AnchorAnchorAnchorAnchorیکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، روانشناسی مثبت گرا می باشد. این دیدگاه بر توانمندی ها و داشته های فرد تأکید می کند و معتقد است هدف روانشناسی باید ارتقاء سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته وی باشد. از این رو رواشناسی مثبت گرا به موضوعات مثبت زندگی بشر نظیر شادکامی، خردمندی، خودآگاهی، بهزیستی، تاب آوری، خوش بینی می پردازد و سعی می کند با نگاهی علمی و عملی حضور این مؤلفه های مثبت را در زندگی بشر هموارتر سازد. بنابراین تاب آوری، خوش بینی و بهزیستی رواشناختی از مهمترین حیطه های است که در رویکرد روانشناسی مثبت گرا مورد توجه پژوهشگران است.

خوش بینی یکی از موضوعات روان شناسی مثبت گرا است. هدف از روانشناسی مثبت گرا ایجاد تغییر درروان شناسی می باشد و قصد آن فراتر از ترمیم آسیب ها بوده و به در واقع به سمت بهینه کردن کیفیت زندگی استاین دیدگاه به دنبال آن است که از نقاط قوت انسان ها به عنوان سپری در برابر بیماری های روانی استفاده نماید[۸]. به کار بردن خوش بینی به عنوان یک نگرش مؤثر فردی نسبت به زندگی محسوب می شود[۹]. تعریف فرهنگ لغت از خوش بینی دو مفهوم مرتبط را در بر می گیرد،نخست یک گرایش امیدوارکننده یا اعتقادی راسخ است که باعث تسلط فرد می شود، دوم که مفهوم گسترده تری است به اعتقاد، یا تمایل به این باور است که جهان «بهترین جهان موجود» استدر تحقیقات روان شناختی، خوش بینی به انتظارات امیدوار کننده در یک محیط اشاره دارد و اخیراً به انتظارات کلی که مثبت اند متمرکز است[۱۰].

کارور، شی یر و سیجراستروم [ ۱۱ ] خوش بینی را به صورت یک متغیر تفاوت فردی تعریف می کنند که منعکس کننده حوزه ای است که در آن افراد تجارب مطلوب تعمیم یافته را برای آینده شان حفظ می کنندخوش بینی نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای استرس زای زندگی داردهنگام رو به رو شدن با یک چالش، افراد خوشبین تاب آوری بیشتری از خود نشان می دهند(حتی اگرپیشرفت، سخت یا کند باشد)[۱۱].  یو و ژانگ [۱۲] معتقدند که خوش بینی نگرش مثبت افراد را به شرایط ناگوار و وقایع خطرناک نشان می دهد . تحقیقا ت قبلی نشا ن داد ه است که صفت خوش بینی به عنوان یک عامل همراهی کننده با تاب آوری است و به از موثرترین عوامل شناختی بزرگسالان شناسایی شده است که می تواند اثرات عوامل استرس زا در زندگی را تعدیل کند[۱۳].

معرفی Anchorپرسشنامه خوش‌بینی شی‌یر و کارور

پرسشنامه خوش‌بینی شی‌یر و کارور توسط شی یر و کارور[۳۰]به منظور ارزیابی معتبر و کارآمد سبک های تبیینی خوش بینانه و بدبینانه ساخته شده و مقیاسی است که افراد با توجه به پیامدهای زندگی به آن پاسخ می دهندسازندگان این مقیاس معتقدند که پرسشنامه دارای درجۀ بالایی از اعتبار می باشد و اساساً انتظارها و پیامدهای کلی فرد را در مورد مطلوبیت پیامدهای آتی اعمال خود، مورد ارزیابی قرار می دهداسمیت و همکاران[۳۱] در بررسی ضریب قابلیت اعتماد با روش بازآزمایی با فاصله زمانی ۴ هفته ضریب ۷۹/۰ را به دست آوردند.

روش نمره گذاری پرسشنامه خوش‌بینی شی‌یر و کارور داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه خوش‌بینی شی‌یر و کارور:

۱- من در موارد نامطمئن معمولاً انتظار بهترین حالت را دارم.

۲– من به راحتی می‌توانم آرامش خود را به دست آورم.

مشخصات فایل پرسشنامه خوش‌بینی شی‌یر و کارور:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۱۰

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …