مقیاس فردگرایی‌ـ جمع‌گرایی اوکلند

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس را شولروف و همکاران(۲۰۱۱) به منظور سنجش همه جانبه ابعاد فردگرایی و جمع گرایی ساختند. مقیاس فردگرایی-جمع گرایی اوکلند، شامل ۲۶ پرسش بود که ۵ عامل را تشکیل می داد. ۲ عامل مربوط به جمع گرایی شامل نصیحت پذیری از دیگران، هماهنگی با گروه و خانواده و ۳ عامل مربوط به فردگرایی شامل رقابت جویی، نیاز منحصر به فرد بودن و سبک زندگی مسئولیت پذیر بودند که ضرایب پایایی(آلفای کرونباخ) برای این ۵ عامل به ترتیب ۷۷/۰، ۷۱/۰، ۷۸/۰، ۷۶/۰ و ۷۳/۰ بود. پرسش به صورت طیف لیکرت ۶ گزینه ای، شامل هرگز(نمره =۱)، به ندرت(نمره=۲)، گهگاه(نمره=۳)، بعضی اوقات(نمره =۴)، معمولا(نمره=۵) و همیشه(نمره =۶) نمره گذاری می شوند. نمرات هر عامل، از جمع نمرات پرسش های تشکیل دهنده ی آن به دست می آید.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه به صورت زیر می باشد:

  1. من خودم را یک شخص رقابت جو می دانم.
  2. قبل از اینکه یک تصمیم مهم بگیرم، به دنبال مشورت با افرادی هستم که به من نزدیکند.
  3. من در مورد مسائل مرتبط با کار، با مافوق هایم مشورت می کنم.

خرده مقیاس

عاملها

شماره پرسش ها

خرده مقیاس

عاملها

شماره پرسش ها

جمع گرایی

نصیحت پذیری

فردگرایی

رقابت جویی

هماهنگی

منحصر به فرد بودن

مسئولیت پذیری

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۲۶

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی فارسی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …