مقیاس مقابله با بحران

تنیدگی روانی و بحران های روزمره از جمله تهدیدهای بهداشت جسمانی و روانی است. واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذیر است. ولی مهم آن است که چگونه انسان با این بحران ها کنار آید؟ مطالعه پاسخ انسان در موقعیتهای فشارزا، زمینه ساز بوجود آمدن ادبیات مربوط به آن بوده است. برخی از این مطالعات مانند مکانیزمهای دفاعی ناهوشیار(DM)، مربوط به قرن ۱۹ و روان تحلیل گری است(۱،۲). از اوایل دهده ۱۹۷۰، بسیاری از محققان به مطالعه پاسخهای هوشیار در شرایط تنیدگی زای بیرونی که افراد در برابر موقعیتهای منفی و آشفته از خود نشان می دهند، علاقمند شدند(۳، ۴، ۵، ۶).

رویکردهای مختلفی به مقابله در ادبیات روانشناختی مشاهده شده است. نخستین تحقیقات بر روی نقش فرآیند شناختی-رفتاری توسط لازاروس به عنوان تعدیل کننده اثرات تنیدگی معرفی شد که تعمیم آن مکانیزم های دفاعی را نیز شامل می شد(۴). پاسخ به یک رویداد، به نتیجه فرآیند ارزیابی منابع شخصیتی (توانمندی های فرد در حل مسائل، اخلاقیات و حمایت اجتماعی)، ارتباط متقابل فرد و محیط، تجربیات شناختی و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد(۵). مدل بیلینگز و موس، به مقابله مبتنی بر شناخت و رفتار که با ارزیابی رویداد تندیگی زا برای دست یابی به تعدیل تنیدگی هیجانی همراه است، تاکید دارد(۳). تحقیقات در مورد تنیدگی در زمینه روانشناسی شناختی-رفتاری، راهبردهای مقابله را به منزله سازگاری روانی قلمداد می کنند(۶، ۷،۸). انتخاب راه های مقابله مناسب در برابر فشارهای روانی، می تواند از تاثیر تنیدگی بر سلامت روانی فرد بکاهد و به سازگاری روانی منجر شود. از طرفی، در نظریه مکانیزمهای دفاعی با نحوه مقابله به عنوان خصوصیت شخصیتی برخورد شده است(۹). در حالی که فولکمن و لازاروس آن را برای پیش بینی کیفیت مقابله فردی ناکافی تلقی می کنند. بنابراین به دلیل نقش دائما در حال تغییر مقابله بهتر است نه تنها آنچه که فرد “هست” بلکه به آنچه که انجام می دهد توجه شود. طبیعت چندبعدی مقابله ایجاب می کند که از آن برداشتهای متفاوتی ارائه شود و گاهی به عنوان منبع شخصیتی و گاهی به عنوان پاسخ به آن توجه شود. با توجه به این نظریه، تنیدگی در تعامل فرد و محیط قرار دارد نه در رویداد و درون فرد و در مواردی به کار گرفته می شود که پاسخ های عادی ناکافی باشد(۴، ۵،۱۰، ۱۱).

مقابله با بحران عبارت است از تلاشهای فکری و رفتاری مستمر که برای برآوردن نیازهای خاص درونی یا بیرونی فرد به کار می رود و ممکن است مطابق یا بیشتر از منابع فرد باشد. مقابله با بحران شامل سه بخش عمده:۱) شناخت و درک  موقعیتهای سخت، ارزیابی و سازماندهی مجدد، ۲) رفتار مناسب با اقدام به از بین بردن موانع و ۳) جلوگیری از هیجانات شدید است(۱۲).

برای ارزیابی نحوه رویارویی با موقعیتهای تنیدگی زا، مقیاسهای متعددی بر اساس نظریه ها و اصول روانسنجی ساخته شده که هر کدام نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد و زیرگونه های متفاوتی را می سنجند. برخی از این ابزارهای خودسنجی، مقیاس مقابله نوجوانان فرادنبرگ و لوئیس(۱۴)، مقیاس مقابله تولوز و همکاران(۲۰) و پرسش نامه مقابله در موقعیت زیفق کرانک(۲۱) هستند. مقیاس مقابله با بیماری نیز توسط نامیر و همکاران تدوین شده است(۲۲). محققان اولیه، دو رویکرد اختصاصی مقابله از جمله مقابله مساله مدار یا تفکر مدار (TC) و هیجان مدار (EC) را متمایز نموده و پرسشنامه مقابله ۶۵ سوالی فولکمن و لازاروس را برای سنجش این رفتارها ابداع نمودند(۴). بیلینگز و موس، مقیاس ۱۹ سئوالی را که سه راهبرد مقابله ای شناختی، رفتاری و اجتنابی(AC) را می سنجد تدوین نمودند(۳). مقیاس ۴۸ سوالی چند بعدی مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر ضمن تازگی راهبردهای مختلف مقابله، از جمله مقابله مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی، دو زیر مقیاس فرعی آشفتگی(D) یا فکر کردن به چیزی خوشایند و روی آوردن به اجتماع(SD) را نیز می سنجند(۲۳).

مقیاس مقابله با بحران اندلر و پارکر یک ابزار خوسنجی است که به آسانی در گروه های بالینی و غیربالینی مورد استفاده قرار می گیرد. این مقیاس درای ۴۸ ماده و شامل فرم بزرگسالان و نوجوانان است و در مجموع سه راهبرد مقابله مساله مدار(۱۶ ماده)، هیجان مدار(۱۶ ماده) و اجتنابی(۱۶ ماده) که از مکانیزمهای اجتناب و دوری از مساله هستندرا در بر می گیرد. مقیاسهای فرعی مقابله اجتنابی، سردرگمی یا فکر کردن به مسائل خوشایند(۸ ماده) و روی اوردن به اجتماع(۵ ماده) است. این مقیاس به صورت گروهی و بدون محدودیت زمانی اجرا می شود. در نمونه اصلی مقیاس مقابله با بحران اندلر و پارکر، ضریب همسانی درونی کل ۹۲/۰ گزارش شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱ روی مساله متمرکز شده تا ببینم چگونه می توانم آن را حل نمایم، با دقت در مورد مساله فکر می کنم.

۲- خودم را به خاطر وقت گذرانی و تاخیر در کار سرزنش می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تاریخچه: دارد

قالب فایل سوالات: pdf

منبع: دارد

تعداد صفحات: ۶

تعداد سوالات:۴۸

نمره گذاری و تفسیر: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مقالات همراه: ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …