مقیاس چندبُعدی کنش وری نوجوان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمعرفی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان

کنش وری روزانه[۱] یک منبع اطلاعاتی مهم برای مطالعات آسیب شناسی روانی تحولی[۲] نوجوانی قلمداد می شود؛ به بیان دیگر، در محدوده مطالعات آسیب شناسی روانی، سطح کنش وری روزانه یک قلمرو اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود و با صرف نظر از تشخیص رسمی مورد استفاده برای فرد، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت وی فراهم می آورد(۱). حتی در بین جمعیتهای بالینی، کنش وری روزانه و تشخیص روان پزشکی لزوما به یکدیگر وابسته نمی باشند(۲). در عوض گروه وسیعی از شواهد تجربی نشان می دهند که عوامل دیگری، مانند بدکارکردی عاطفی[۳](۳)، مهارتهای انطباقی[۴](۴)، سبکهای مقابله ای[۵](۵)، ادراک از کنش وری خانواده[۶](۶، ۷، ۸، ۹)، حمایت اجتماعی ادراک شده[۷](۱۰) و توانایی مقابله سازنده با تجارب تنیدگی زا[۸](۱۱) بر سطح کنش وری اثر می گذارند.

ضرورت توسعه ابزاری غیرسودار، دارای ویژگیهای فنی روایی و پایایی و برخوردار از ویژگی سهولت در منطق زیربنایی آن، سبب شد که واردینار و همکاران(۱) بر روی گروه وسیعی از نوجوانان استرالیایی، نسخه انگلیسی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان[۹](MAFS) را با هدف سنجش کنش وری بهنجار نوجوانان توسعه دهند. فقر اطلاعاتی موجود در زمینه دسترسی به ابزاری روا، پایا و مقرون به صرفه، با هدف سنجش کنش وری نوجوان دختر و پسر ایرانی که نقطه شروع آن بر بهنجاری مبتنی است تا نابهنجاری، سبب شد که برای اولین بار محققان مطالعه حاضر ویژگی های فنی نسخه فارسی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان را بیازمایند.

پرسشنامه Anchorچندبعدی کنش وری نوجوان Anchor(MAFS) یک پرسشنامه خودگزارشی است که به وسیله واردینار و همکاران(۱) با هدف سنجش ابعاد مختلف کنش وری نوجوانان توسعه یافت. مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان، سه Anchorزیرمقیاس متمایز کنش وری عمومی، کنش وری مربوط به خانواده و کنش وری مربوط به دوستان را شامل می شود. زیرمقیاس کنش وری عمومی، گستره وسیعی از قلمروهای کنشی مانند مدرسه، سلامت جسمانی، رضایت از زندگی و تجارب پیشرفت ادراک شده را شامل می شود. زیرمقیاس کنش وری مربوط به خانواده با تمرکز بر کنش وری نوجوان، در بافت تعاملات خانوادگی، موضوعاتی مانند احساس نزدیکی به والدین و حمایت والدینی ادراک شده را شامل می شود.

در نهایت، زیرمقیاس کنش وری مربوط به همسالان با تمرکز بر کنش وری نوجوان در بافت تعامل با همسالان یا دوستان، موضوعاتی مانند تایید و حمایت از طرف گروه همسالان را شامل می شود. مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان شامل ۲۳ ماده است که هر ماده بر روی یک طیف چهاردرجه ای از ۱(به ندرت) تا ۴(همیشه) پاسخ داده می شود. اگر ماده ای برای پاسخ دهنده کاربردپذیر نباشد، وی میتواند عدد صفر را برای آن ماده برگزیند. نمره هر زیرمقیاس به سادگی از طریق جمع بستن نمره ماده های هر زیر مقیاس به دست می آید. در تمام زیرمقیاسها نمره بالاتر نشان دهنده کنش وری بهتر است.

روش نمره گذاری مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان به طور کامل داخل فایل همراه توضیح داده شده است.

AnchorAnchorAnchorتعدادی از نمونه سوالات مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان

۱- از نحوه گذران زندگی خود راضی هستم.

۲– از سلامتی خود مراقبت می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:۱۸

تعداد صفحات: ۷

مقاله همراه: ۲

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد(زیرمقیاس کنش وری عمومی، کنش وری مربوط به خانواده و کنش وری مربوط به دوستان)

مقاله بیس لاتین(Development and validation of a new measure of everyday adolescent functioning: the multidimensional adolescent functioning scale): دارد

تعریف مفهومی: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد


[۱] – daily functioning

[۲] – developmental psychopathology

[۳] – affective dysfunction

[۴] – adaptive skills

[۵] – coping styles

[۶] – family functioning

[۷] – perceived social support

[۸] – ability to cope with stressful situations

[۹] – Multidimensional Adolescent Functioning Scale(MAFS)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …