مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)

Anchorدر کلاسهای درس بسیار از اوقات شاهد این هستیم که بعضی از دانش آموزان به ظاهر به معلم خیره شده و به او توجه می کنند، در حالی که حواس آنها به جای دیگری معطوف است. از این رو صرفا نگاه کردن به معلم و صحبت نکردن با همکلاسی ها دلل بر تمرکز و یادگیری مطالب کلاسی نیست. بر این اساس معلمان همواره از دانش آموزان می خواهند که نه فقط از بعد رفتاری، بلکه به لحاظ شناختی نیز در رویدادهای تحصیلی درگیر شوند. آنها از دانش آموزان می خواهند که در مورد محتوای یادگیری عمیقا به تفکر بپردازند و روشهایی را برای یادگیری مورد استفاده قرار دهند که فهم آنها از مطالب را به حداکثر برساند(پینتریچ و همکاران، ۱۹۹۲؛ به نقل از لینن برگ و پینتریچ، ۲۰۰۳). این در حالی است که بسیاری از دانش اموزان برای یادگیری به سراغ راهبردهای شناختی سطح پایین مانند تمرین و تکرار و مرور ذهنی می روند که این امر عدم فهم عمیق مطالب درسی و محدود شدن به سطوح پایین حیطه شناختی مانند دانش و فهمیدن را به دنبال دارد. در واقع می توان گفت ریشه تمامی مشکلات فوق به عدم درگیری شناختی و یا درگیری شناختی نامناسب و ناکافی بر می گردد.

نظریه اهداف پیشرفت یکی از نظریه های برجسته در ادبیات پژوهشی معاصر در زمینه انگیزش پیشرفت محسوب می شود. این نظریه در حالی که در یک چشم انداز شناختی-اجتماعی از انگیزش قرار دارد، بر این موضوع متمرکز است که یادگیرندگان چگونه معانی تجاربشان را در موقعیتهای پیشرفت تفسیر می کنند. این نظریه فرض می کند مقاصد یادگیرندگان برای درگیر شدن در یک تکلیف تحصیلی خاص، پیشایند مهمی برای فرآیندها و پیامدهای مربوط به پیشرفت است(ایمز، ۱۹۹۲؛ دوئک و لگت، ۱۹۸۸؛ نیکولز، ۱۹۸۹). در سالهای اخیر اهداف پیشرفت به گونه های متفاوتی مفهوم سازی شده است. الیوت و مک گرگور(۲۰۰۱) چارچوب سه بعدی اهداف پیشرفت را توسعه دادند که عبارتند از: اهداف تبحری، اهداف رویکرد=عملکرد و اهداف اجتناب-عملکرد. یادگیرندگانی که اهداف تبحری را اتخاذ می کنند، بر رشد و گسترش قابلیت و شایستگی در یک تکلیف تحصیلی تکیه می کنند. افرادی که اهداف رویکرد-عملکرد بالایی دارند، تمایل دارند به دیگران نشان دهنده که توانمندتر از همسالانشان هستند، در صورتی که یادگیرندگانی که اهداف اجتناب-عملکرد بالایی دارند، درصدد اجتناب کردن از آن نوع قضاوتهای اجتماعی هستند که بیان می دارد آن ها توانمندی کمتری نسبت به همسالان خود دارند. شواهد جمع آوری شده نشان داده است که این اهداف توسط پیشایندهای مختلفی پدید می آیند و به الگوهای متمایزی از پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری منجر می شوند(الیوت، ۱۹۹۹؛ شانک و همکاران، ۲۰۰۸).

مقیاس اهداف پیشرفت به اندازه گیری سه بعد اهداف تبحری(۵ سوال)، اهداف رویکرد-عملکرد(۴ سوال) و اهداف اجتناب-عملکرد(۳ سوال) می پردازد. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط میدلتن و میجلی(۱۹۹۷) برای هر سه خرده مقیاس ۸۴/۰ می باشد. نمره گذاری سوالات در مقیاس پنج درجه ای لیکرت صورت می گیرد.

Anchorاین پرسشنامه به بررسی نگرشهای شما در مورد تکالیف درسی می پردازد. لطفاً به کلیه سؤالها با دقت و همانگونه که معتقدید پاسخ دهید.

ردیف

                                     سوال

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

۱

دوست دارم به اساتید خود نشان دهم که از سایر دانشجویان کلاس زرنگترم.

۲

برایم مهم است که همکلاسیهایم فکر کنند در درس خواندن خوب هستم.

۳

برایم مهم است که در مقایسه با سایر همکلاسیهایم زرنگ بنظر برسم.

۴

برتر بودن از سایر دانشجویان برایم مهم است.

۵

برای تسلط بر مفاهیم درسی، تمرینهایی اضافه بر تمرینهای کتاب حل می کنم.

۶

تکالیف درسی ای را دوست دارم که واقعاً مرا به فکر کردن وادارد.

۷

یکی از اهداف من در کلاس درس این است که تا آنجا که می توانم مطالب جدید یاد بگیرم.

۸

آن دسته از تکالیف درسی را دوست دارم که تا اندازه ای سخت باشند تا بتوانم از آنها چیزی یاد بگیرم.

۹

هدف من در کلاس درس این است که مفاهیم درسی را به طور عمیق یاد بگیرم.

۱۰

یک دلیل مهم من برای انجام تکالیف درسی این است که همکلاسیهایم فکر نکنند در این درس ضعیف هستم.

۱۱

یکی از اهداف من در کلاس درس این است که در برابر دیگران ضعیف جلوه نکنم.

۱۲

یک دلیل مهم من برای انجام تکالیف درسی این است که استادفکر نکند من از دیگران کمتر می دانم.

سوالاتAnchor

۱-۴ رویکرد-عملکرد

۵-۹ تبحری

۱۰-۱۲ اجتناب-عملکرد

منبع:

قربان جهرمی، رضا؛ حجازی، الهه؛ اژه ای، جواد و خدایاری فرد، محمد(). بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی(۱۳۹۲). دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. سال ۲(۲)، صص.۸۷-۹۹

مقیا

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …