پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

 تاب آوری به عوامل و فرایندهایی اطلاق می شود که رشد جسمی و روان شناختی را از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی محافظت می کند و علی رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامدهای سازگارانه منتهی می شود. تاب آوری به زبان ساده عبارت است از: تطابق مثبت در واکنش به شرایط ناگوار (۷) تاب آوری، که ” مقاومت در برابر استرس” (۸) یا ” رشد پس ضربه ای” (۹) نیز نامیده شده است. برای سنجش تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده می شود.

تاب آوری و عوامل بازدارنده و تقویت کننده آن از مباحث اصلی در پژوهش های مربوط به کودکان و نوجوانان بوده است. تاب آوری فرایندی است که طی آن، نوجوانان در معرض خطر به حس توانمندی مجهز می شوند و بنابراین در بیشتر موارد، باعث جلوگیری از رفتارها و تفکرات خودشکن و منفی می شود. از دهه ۱۹۷۰ مشاهده کودکانی که در شرایط ناگوار رشد کرده بودند؛ ولی رفتار منحرف و بیمارگونه نشان نداده بودند، موجب شد به جای پژوهش درباره عوامل خطرزای ایجاد کننده مشکلات رفتاری، عوامل حمایتی (مانند ویژگی ها، شرایط و موقعیت ها) مورد بررسی قرار گیرد، که به نظر می رسد پیامدهای منفی را تغییر می دهند و افراد را قادر می سازند تا فشارهای زندگی را در کنترل داشته باشند (۱۶).

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف است. در پژوهش بشارت و همکاران (۱۳۸۶) روایی و پایایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون مورد تایید قرار گرفته است (به نقل از حق رنجبر و همکاران، ۱۳۹۰). در پژوهش حق رنجبر و همکاران (۱۳۹۰) نیز پایایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای ۸۴/۰ برای پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون بدست آمد. بنابراین پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون از پایایی خوبی برخوردار است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه تاب آوری کانور و دیویدسون:

۱-وقتی در زندگیم تغییری رخ می‌دهد، خیلی زود با آن کنار می‌آیم و سازگار می‌شوم.

۲-حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمی‌ام با او در زمان استرس به من کمک کند.

۳-وقتی که راه حل روشنی برای مشکلاتم وجود ندارد، گاهی خدا یا سرنوشت می‌تواند کمک کند.

۲,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …