مقیاس خوداهمیت دهی هویت اخلاقی

مقیاس ” مقیاس خوداهمیت دهی هویت اخلاقی آکوئینو و رید” مقیاسی خودگزارش دهی است که به وسیله آکویینو و رید ساخته و اعتبار یابی شده و دارای دو زیر مقیاس درونی سازی(میزانی که صفات اخلاقی در خود پنداره فرد مرکزیت یافته) و نمادی سازی(میزانی که هر آزمودنی هویت اخلاقی را در ظاهرش نشان می دهد) است. در ابتدا از افراد خواسته می شود تا به صفات اخلاقی که در بالای پرسشنامه نوشته شده، توجه کنند. صفاتی چون مهربان، عادل، زحمت کش و … پس از آن ۱۰ سوال درباره این صفات از آزمودنی ها پرسیده می شود تا میزانی که داشتن این صفات برای فرد مهم است، تعیین شود. پاسخدهی در مقیاسی از یک(کاملا مخالف) تا هفت( کاملا موفق) در هر یک از ده سوال گسترده شده است .

آکویینو و رید برای ساختن این آزمون به پاسخگران لیستی از نه صفت منشی (مثلا پرستار بودن) دادند و از آنها خواستند تا فردی را که دارای این صفات است، مجسم کنند. در مجموع ۳۷۶ صفت ناهمپوش بیرون آمد و پس از تحلیل محتوا و پیدا کردن صفات هم معنی، ۱۹ صفت متمایز پیدا شد. از آنها هم فقط صفاتی که حداقل ۳۰ درصد پاسخگران بدان پاسخ داده بودند، یعنی نه صفت باقی ماند. در نهایت، بعد از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی دو عامل نمادی سازی و درونی سازی در هویت اخلاقی کسب شد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- این به من احساس خوبی می دهد که فردی هستم که دارای این ویژگیهاست.

۲- این که فردی هستم که دارای این مشخصه هاست، قسمت مهمی از وجود من را تشکیل می دهد.

Anchorمشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

تعداد سوالات:۱۰

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …