مقیاس رضایت کاربر از یادگیری الکترونیک

Anchorپرسشنامه رضایت کاربر بر اساس پژوهش الیور(۱۹۸۰) و اسپرنگ و همکاران(۱۹۹۶) است(چی یو و همکاران، ۲۰۰۵) و شامل ۳ گویه می باشد. پاسخدهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در بردارد. پایایی پرسشنامه توسط چی یو و همکاران(۲۰۰۶) با استفاده از آلفای کرونباخ، ۹۰/۰ گزارش شده است و روایی ملاکی بربر با ۸۷/۰ می باشد.

در نسخه فارسی، ۴ گویه دیگر اضافه شد که در مجموع به ۷ گویه رسید.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۷

روایی و پایایی: دارد

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …