مقیاس سرزندگی

AnchorAnchorAnchorAnchorسرزندگی[۱] یکی از متغیرهای بهزیستی روانی است(مک گیبن، نیکولاس و کورلس، ۲۰۰۴) که پایه زندگی، خلاقیت و هماهنگی است. در دیدگاههای اقتصادی هر فرد دارای میزان محدودی انرژی روان پویایی است. روان شناسان بر مبنای نظریه فروید بیان کردند که به هر میزان افراد کمتر دچار تعارض باشند، از ساز و کار سرکوب رهایی می یابند و بنابراین به انرژی مستقل از تعارض که از لیبیدو ناشی می شود دسترسی خواهند داشت(خدابخشی، ۱۳۸۳) و خلاقیت ، خوشکوفایی و انرژی در انها بیشتر است. پژوهش رینهات(۲۰۰۴) نیز نشان می دهد که بین سرزندگی، توان فرد، عملکرد فیزیکی، سلامت روانی عمومی و عملکرد اجتماعی رابطه وجود دارد.

رایان و فردریک[۲] مقیاس سرزندگی را برای ارزیابی سرزندگی معرفی کردند. این مقیاس ۷ سوال دارد و هر فرد بر اساس یک مقیاس ۷ درجه ای حالت خود را مشخص می کند.. سرزندگی با متغیرهای خشنودی روانشناختی، انگیزش درونی برای کاهش وزن و هدفهای درونی زندگی ارتباط دارد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من احساس می‌کنم فردی سرزنده و فعال هستم.

۲- من تصور نمی‌کنم خیلی پر انرژی باشم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:۷

نمره گذاری: دارد

سوالات پرسشنامه به زبان انگلیسی: دارد

مقاله بیس انگلیسی: دارد


[۱] – vitality

[۲] – Ryan & Frederick

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …