مقیاس سوگ پیش از موعد سرطان کودکان اندروز، سینگ و بوند

Anchorاین پرسشنامه دارای ۴۰ سوال می باشد که در مقیاس ۹ درجه ای لیکرت(از کاملا موافق تا کاملا مخالف ) ساخته شده است و کلا ۲۰ نوع سازو کار رد در سه سبک دفاعی رشد یافته ، رشد نایافته و نوروتیک می سنجد، به طوری که هر دو سوال یک ساز و کار را می سنجد. ساز و کارهای دفاعی رشد یافته بهنجارند و شامل این ساز و کارها می شود: والایش، فرونشانی، پیش بینی و شوخ طبعی. سا و کارهای دفاعی نوروتیک و رشد نایافته به عنوان ساز و کارهای غیر انطباقی و غیرنرمال شناخته می شوند که سازو کارهای دفاعی نوروتیک شامل این موادر می شند: آزمانی سازی، واکنش وارونه، نوع دوستی کاذب و ابطال. ساز کارهای دفاعی رشد نایافته نیز شامل فرافکنی، پرخاشگری نا فعال، برون ریزی، مجزا سازی، ناارزنده سازی، خیال پردازی اوتیستیک، انکار، جابجایی، دوپارگی، بدنی سازی، دلیلتراشی و افتراق می باشد(مرادی، ۱۳۹۰؛ به نقل از مظفری، ۱۳۹۲). ۸ سوال این پرسشنامه مربوط به سبک دفاعی رشد یافته، ۸ سوال مربوط به سبک دفاعی نوروتیک و ۲۴ سوال مربوط به سبک دفاعی رشد نایافته می باشد.

اندروز و همکاران(۱۹۹۳؛ به نقل از حیدری نسب و همکاران، ۱۳۸۶) پایایی (اعتماد) این پرسشنامه را از طریق همبستگی های بین آزمون و آزمون مجددبین ۴۶/۰ تا ۸۶/۰ و روایی (اعتبار ) پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای سبکهای رشد یافته، رشدنایافته و نوروتیک به ترتیب ۶۸/۰، ۸۰/۰ و ۵۸/۰ گزارش نمودند. اعتبار و پایایی این فرم در تحقیقات متعدد دیگر نیز مورد وارسی و تایید قرار گرفته است(نیشی مورا، ۱۹۹۸؛ سامالتی و همکاران، ۲۰۰۳؛ روتا و همکاران، ۲۰۰۶؛ ناصربخت و همکاران، ۱۹۹۶؛ تریجسبرگ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باند، ۲۰۰۴؛ به نقل از حیدری نسب و شعیری، ۱۳۹۰).

. پایایی این پرسشنامه در ایران توسط حیدری نسب و همکاران(۱۳۸۶) به وسیله آلفای کرونباخ و آزمون-بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایایی و آلفای کرونباخ در گروه های مطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و جنسیت گروه نمونه گیری نشان می دهد که بالاترین آلفای کل در مردان دانشجو(۸۱/%) و پایین ترین آلفای کل در زنان دانشجو (۶۹%) مشاهده می شود. پایایی و آلفای کرونباخ سبکهای دفاعی نشان می دهد بالاترین آلفا مربوط به سبکهای رشد  نایافته(۷۲%) و کمترین آن مربوط به سبک روان آزرده(۵۰%) است. نتایج مربوط به بازآزمایی سبکهای دفاعی در دانشجویان نشان میدهد که تمام همبستگی های پرسشنامه سبکهای دفاعی معنادار می باشند. بنابراین پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین، حیدری نسب و همکاران(۱۳۸۶) برای بررسی روایی محتوا، از نظر متخصصان در مورد ارتباط ماده های پرسشنامه با تعاریف ارائه شده در مورد مکانیزمهای دفاعی استفاده کردند، جهت بررسی روایی همگرا، همبتسگی بین عاملهای نئو و پرسشنامه سبکهای دفاعی مورد مطالعه قرار دادند و برای بررسی روایی سازه نیز از همبستگی بین ماده های پرسشنامه با مکانیزمها و سبکهای دفاعی مرتبط استفاده کردند. توافق بالای نظر متخصصان در مورد ارتباط ماده های پرسشنامه سبکهای دفاعی با تعاریف ارائه شده در مورد مکانیزمهای دفاعی در منابع معتبر، وجود همبستگی های قابل قبول بین عاملهای نئو و پرسشنامه سبکهای دفاعی و نیز همبستگی بالا بین ماده های پرسشنامه با مکانیزمها و سبکهای مرتبط، نشانه روایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد(حیدری نسب، منصور، آزاد فلاح و شعیری، ۱۳۸۶).

در پژوهش بشارت(۱۳۸۷)نیز ضریب الفای کرونباخ پرسشهای هر یک از سبکهای رشدیافته، رشد نایافته و نوروتیک فرم فارسی مقیاس در یک نمونه دانشجویی برای کل ازمودنی ها به ترتیب ۷۵/۰، ۷۳/۰ و ۷۴/۰ بود که نشانه همسانی درونی رضایت بخشی است و پایایی بازازمایی این پرسشنامه برای یک نمونه ۳۰ نفری در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای کل آزمودنی ها ۸۲/۰ بود.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …