مقیاس عزت نفس روزنبرگ

Anchorمقیاس عزت نفس روزنبرگ که به وسیله سازنده آن به عنوان یک مقیاس تک عاملی که نمره آن بر یک پسوستار تک بعدی از کمترین تا بیشترین میزان عزت نفس قرار دارد، به صورت گسترده ای توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است(گرین برگر، چن، دمیتریوا و فاروجیا، ۲۰۰۳). ساختار عاملی تجربی یا واقعی این مقیاس در سی سال گذشته در معرض مطالعه و نقد وبررسی های فراوانی قرار گرفته است(اوونز، ۱۹۹۴). تعدادی از پژوهشگران با انجام تحلیل عوامل بر ۱۰ ماده این مقیاس ، پیشنهاد یک ساختار دو بعدی مشتکل از تصور مثبت و منفی از خود را مطرح کرده اند(بچمن و اومالی، ۱۹۸۶، گلد اسمیت، ۱۹۸۶؛ گرین برگر و همکاران، ۲۰۰۳).

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد (صلصالی و سیلورستون، ۲۰۰۳). به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه های روان شناختی درباره «خود» استفاده می کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲). این مقیاس ضرایب همبستگی قویتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس دارای روایی بالاتری می باشد (گریفیتس و همکاران، ۱۹۹۷ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).
برای اجرای این آزمون، مقیاس به آزمودنی داده شده و از وی خواسته می شود پس از خواندن جملات، موافقت یا مخالفت خود را با آن جملات از طریق انتخاب گزینه «موافقم» یا «مخالفم» ابراز کند.
بشلیده، کیومرث،,یوسفی ناصر,حقیقی جمال,بهروزی ناصر(۱۳۹۱). بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه پردازی مثبت، منفی و نیمی از ماده ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مطالعات روانشناسی تربیتی بهار و تابستان ۱۳۹۱; ۹(۱۵):۴۱-۶۶.

۲,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …