مقیاس هوش هیجانی پترایدز

مقیاس هوش هیجانی پترایدز

Anchorپرسشنامه رگه Anchorهوش هیجانی پترایدز و فارنهام یک مقیاس خود-سنجی است.

فرم اصلی و نخستین آن دارای ۱۴۴ ماده و ۱۵ زیرمقیاس همسازی[۱]، جرات ورزی، بیان هیجان، مهار هیجانها و عواطف، تنظیم هیجان ها و عواطف، درک هیجانها و عواطف، همدلی[۲]، شادکامی، برانگیختگی[۳]، خوش بینی[۴]، مهارتهای اجتماعی، خودانگیزشی[۵]، حرمت خود[۶]، صلاحیت اجتماعی و مهار تنیدگی[۷] است.

فرم مورد استفاده در پژوهش حاضر از ۳۰ ماده تشکیل شده است که به هر سوال در یک مقیاس هفت درجه ای از کاملا موافقم (۱) تا کاملا مخالفم(۷) نمره داده می شود.

نمره گذاری ماده های؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ معکوس است. با جمع نمره های به دست آمده از هر ماده، نمره کل مقیاس به دست می آید. در هنجارگزینی فرم کوتاه در نمونه دانشجویان ایرانی، نتایج تحلیل عاملی با استفاده از چرخش متعامد به روش واریماکس منجر به استخراج ۴ عامل خوش بینی، درک هیجانها و عواطف خود و دیگران، مهار عواطف و هیجانها و مهارتهای اجتماعی شد. ضریب همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ ……

 

مشخصات فایل پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز :

روایی و پایایی : 

روش نمره گذاری:

قالب فایل: Word

منبع:

تعداد سوالات: ۳۰

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی فارسی:

تضمین کیفیت فایل: (در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

 


[۱] -adjustment

[۲] -empathy

[۳] -impulsivity

[۴] -optimism

[۵] -self motivation

[۶] -self-steem

[۷] -stress control

).

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …