پاورپوینت آسیب شناسی روانی

شرح کلی پاورپوینت آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی با ماهیت و شکل گیری رفتار، افکارو احساسات نا بهنجار سرو کار دارد و پرداختن به آن نیازمند ظرفیت روانی و شخصی بالائی است.

آسیب شناسی روانی از دروس مهم و تخصصی رشته روان شناسی به حساب می آید که در امر مشاوره و فعالیتهای کلینیکی وبهداشت روانی برای کارشناسان روان شناسی اهمیت زیادی دارد.

منبع پاورپوینت پیش رو کتاب آسیب شناسی روانی (۱) نوشته دیویسون ، نیل و کرینگ با ترجمه مهدی دهستانیاست. مباحث آمده در این مقاله تنها بخش کوچکی از تمام مطالب است که میتوانید با مرور فهرست مطالب پاور پوینت از کلیت محتوای فایل پاورپوینت آسیب شناسی روانی مطلع شوید و نسبت به تهیه تمام مباحث اسلاید ها اقدام نمایید. 

 

خلاصه متون و سرفصل های پاورپوینت آسیب شناسی روانی

تاریخچه آسیب شناسی روانی:

در تاریخ اختلالات روانی این عقیده نیز رواج داشته که آنها را ناشی اختلال کارکرد بدن می‌دانستند. در یونان باستان به درمان این اختلالات در معبد الهه سلامت می‌پرداختند. بقراط اهمیت مغز را در تبیین این اختلالات دریافت و درمان مبتنی بر استراحت ، استحمام و رژیم غذایی را توسعه بخشید. حرکت به سوی توجیهات منطقی در تبین رفتار را سقراط ، افلاطون و ارسطو تقویت کردند.

 

پنج پارادایم مهم:

زیستی – روانکاوی – انسانگرایی و وجودی – یادگیری– و شناختی (+ رویکرد یکپارچه نگر => پارادایم بیماری پذیری ارثی – فشار روانی ).

 

طبقه بندی و تشخیص:

تشخیص یک جنبه مهم در روان شناسی نابهنجاری است.

تشخیص افتراقی

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM)

(diagnostic and statistical manual of mental disorder)

نسخه چهارم از این راهنما به DSM-IV معروف است.

تاریخچه نظام طبقه بندی اختلالات روانی

 

 اختلالات اضطرابی:

مطالعه موردی:اضطراب شدید پسرک نه ساله از معلم ورزش و کلاس ورزش.

 مفهوم روان رنجوری=> نوروز

اختلاف اضطرابی  هنگامی تشخیص داده می شود که تجربه ذهنی احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد.

 همایندی مرضی در اختلالات اضطرابی

 

اختلالا ت جسمانی شکل:

مشکلات روانی شکل جسمانی به خود گرفته و فرد از نشانه های بدنی که اشاره به نوع بدکاری و نقص جسمانی دارند شکایت می کند.

 

اختلال های روانی فیزیولوژیایی و روان شناسی تندرستی:

ملاک های تشخیص برای عوامل روان شناختی تاثیر گذار بر شرایط طبی:

۱-وجود بیماری طبی

۲-عوامل روان شناختی که بر سیر بیماری تاثیر می گذارد.

مقایسه اختلالات روانی فیزیولوژیکی با تبدیلی

 

 

فهرست مطالب پاورپوینت آسیب شناسی روانی

فصل اول:ملاحظات تاریخی و علمی

آسیب شناسی روانی یعنی چه؟ psychopathology

رفتار ناهنجار:  abnormal behavior

نا توانی یا بد کاری

تاریخچه آسیب شناسی روانی ( علل ایجاد رفتارهای انحرافی )

دسته بندی اختلالات روانی از دیدگاه بقراط

تعریف پالایش

مفهوم پارادایم

فصل دوم:پارادایمهای کنونی در آسیب شناسی و درمان

پنج پارادایم مهم

پارادایم زیستی ( الگوی پزشکی یا بیمارنگر )

روشهای بررسی در وراثت شناسی رفتار 

تحلیل پیوند

مراحل رشد روانی جنسی

تثبیت در مراحل و عوارض آن

مکانیسم دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی

چشم انداز های روان پویشی  نوفرویدی

 روان شناسی فردی آلفرد آدلر

درمانهای زیستی 

ارزیابی

پارادایم روانکاوی ( روان پوشی ): زیگموفروید

درمان روانکاوی

فنون درمان روانکاوی

درمانهای روانکاوی معاصر

ارزیابی پارادایم روانکاوی

تآثیرات مهم فروید بر روان شناسی ناهنجاری

درمانهای انسانگرا و وجودی

درمان مراجع محوری کارل راجرز

درمان مراجع _ محوری راجرز

تفاوت  دیدگاه وجودی یا انسان گرایی

گشتالت درمانی

گشتالت درمانی پرلز

شیوه های کنونی گشتالت 

پارادایم های یادگیری

سه نوع یادگیری که روان شناسان را به سوی خود جلب کرد

پارادایم های یادگیری مبتنی بر متغیرهای میانجی

پارادایم های یادگیری

مراحل رفتار درمانی

تکنیکهای رفتار درمانی

تمایز بین سه رویکرد نظری

پارادایم شناختی

مبانی نظریه شناختی

رفتار درمانی شناختی:( CBT)

هدف اصلی درمان بک

درمان عقلانی – هیجانی الیس :(REBT)

نظریه درمان عقلانی _ عاطفی الیس

درمان مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای اریک  برن

ارزیابی پارادایم شناختی

پیامدهای اتخاذ یک پارادایم

پارادایم بیماری پذیری – فشار روانی

پارادایم بیماری پذیری – فشار روانی

التقاط گرایی در رواندرمانی

فصل سوم:طبقه بندی و تشخیص

 طبقه بندی و تشخیص

پنج محور DSM-IV

جداسازی محور I,II

مثال برای محور IV

مثال برای محور V

اختلالات مرتبط با مواد

اسکیزو فرنی

اختلالات خلقی

اختلالات اضطرابی

اختلالات جسمانی شکل

اختلالات گسستی

اختلالات جنسی و هویت جنسی

اختلالات خواب

اختلالات خوردن

اختلالات مهار تکانه

اختلال های شخصیت

سنگ بنای نظام تشخیصی => پایایی

اعتبار سازه

 

فصل چهارم:روشهای سنجش بالینی

روشهای سنجش بالینی

انواع اعتبار

سنجش روانی

انواع مصاحبه

آزمونهای روانی

پرسشنامه های شخصیتی

آزمون های فرافکن

آزمون های هوش

موارد کاربرد آزمون هوش

سنجش رفتاری و شناختی

روش جمع آوری اطلاعات  سنجش رفتاری و شناختی

مشاهده مستقیم رفتار

خویشتن نگری : رویکرد خود پایی

مصاحبه ها و پرسشنامه های خود سنجی

سنجش زیستی

سنجش عصبی – شیمیایی

سنجش عصب- روان شناختی

 سنجش روان- فیزیولوژیابی

برای سنجش زیستی باید

گونا گونی فرهنگی و سنجش بالینی

همسانی و تغییر پذیری رفتار

توجه بندورا به مفهوم تابعیت و کارکرد داشتن

فصل پنجم:اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی

شش طبقه عمده اختلالات اضطرابی درDSM IV-TR

فوبی  (phobia)

فوبی های خاص

فوبی اجتماعی

سبب شناسی فوبیها

 نظریه های رفتاری

نظریه های شناختی

عوامل زمینه ساز زیستی

درمان های فوبی

رویکرد رفتاری

رویکرد شناختی

درمان رویکرد زیستی

اختلال وحشت زدگی :پانیک

علائم اختلال وحشتزدگی

حمله عصبی

سبب شناسی اختلال وحشت زدگی 

نظریه های روان شناختی

درمانهای مخصوص اختلالات وحشتزدگی و آگورافوبی

سه مؤلفه اصلی در  درمان مهار وحشتزدگی

اختلال اضطراب فراگیر(GAD)

 سبب شناسی اختلال اضطراب فراگیر 

دیدگاه رفتاری- شناختی

دیدگاه زیست شناختی

درمان اختلال اضطراب فراگیر

اختلال وسواس فکری- عملی

سن شروع وسواس در زنان و مردان

سبب شناسی اختلال وسواس فکری -عملی

عوامل زیست شناختی

درمان اختلال وسواس فکری – عملی

درمان زیست شناسی

اختلال فشار روانی پس آسیبی PTSD

سبب شناسی اختلال فشار روانی پس آسیبی

نظریه های روان شناختی

درمان اختلال فشار روانی  پس آسیبی 

رویکردهای متعلق به دوران جنگ

فصل ششم:اختلالات جسمانی شکل و گسستی

اختلالا ت جسمانی شکل

اختلال درد

اختلال بد ریختی بدن

اختلال خود بیمار انگاری

اختلال تبدیلی

اصطلاح هیستری

اختلال جسمانی کردن

سبب شناسی اختلا ل جسمانی شکل

نظریه روانکاوی اختلال تبدیلی

درمان اختلالا ت جسمانی شکل

درمانهای ویژه اختلال جسمانی کردن

درمانهای مؤثر در اختلال درد

اختلالات گسستی ( تجزیه ای )

سبب شناسی  اختلالات گسستی(DID)

درمان اختلالات گسستی

فصل هفتم:اختلالات روانی فیزیولوژیایی و تندرستی

اختلال های روانی فیزیولوژیایی و روان شناسی تندرستی

فشار روانی یا استرس stress

علایم‌ شایع‌ استرس

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر

کنار آمد ن و فشار روانی

نظریه های مربوط به به ارتباط فشار روانی و بیماری

پاسخ های زیستی عمده در برابر فشار روانی 

نظریه های روان شناختی

اختلالهای قلبی – عروقی

تنگی نفس

آسیب شناسی تنگی نفس

ایدز(نشانگان اکتسابی کاستی ایمنی) AIDS

راههای پیشگیری

جنسیت و تندرستی

درمان اختلالهای روانی- فیزیولوژیایی

درمان پر تنشی و کاهش خطر

اداره و مهار فشار روانی 

مهار و اداره درد

 

مشخصات پاورپوینت آسیب شناسی روانی در یک نگاه

نام پژوهش: آسیب شناسی روانی

فرمت فایل:  pptx

تعداد اسلاید: ۲۴۰

تصاویر مرتبط: دارد

افکت نمایش متن: دارد

افکت تغییر اسلاید: دارد

ضمانت کیفیت فایل: دارد

قابلیت ویرایش: دارد

حجم فایل: ۱ MB 

رشته و مقاطع تحصیلی مرتبط: مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی گرایش های روانشناسی 

مفید فایده در: ارائه، کنفرانس، تکلیف پژوهشی و درسی، یادگیری و پیگیری علاقه شخصی

۹,۸۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =