پرسش­نامه­ رفتارهای مخاطره‌آمیز

معمولا رفتارهای مخاطره آمیز را به عنوان رفتارهایی که با بعضی از نتایج نامطلوب همبسته هستند، تعریف می کنند(۱). نوجوانی دوره مهمی برای شروع رفتارهای مخاطره آمیز است. نوجوانان به دلیل خودمحور بودن، دریافت صحیحی از نتایج مخاطره آمیز ندارند(۱). آنان به کشف موقعیتهای مخاطره ای تمایل دارند و این امر ظرفیت آنها را برای زندگی کوتاه و مرگ بالا برده برده است(۲). دوره نوجوانی با افزایش احتمال خطر برای شروع مصرف دارو و رشد اعتیاد همراه است(۳، ۴، ۵، ۶). بنابراین این دوره در زیمنه رفتارهای مخاطره آمیز اهمیت فراوانی دارد.

مطالعات پیمایشی متعددی به بررسی نوع رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان پرداخته اند و برخی از این رفتارها از قبیل استافده از موادمخدر، نوشیدن الکل، رفتارهای نامظروع جنسی، درگیری های فزیکی و شخونت، حمل اسلحه، بزه، شکست تحصیلی، مشکلات عاطفی و رفتارهای مربوط به رژیم غذایی شدید(۷،۸) را فهرست کرده اند. در ایالات متحده در بین دانش آموزان دبیرستانی، بیشترین رفتاهای مخاطره امیز به ترتیب، مصرف الکل ۵/۶۵%، مصرف سیگار ۶۴%، رابطه جنسی ۵/۴۸%، مصرف حشیش ۳۳% و دعوای فیزیکی ۳۰% بوده است(۹). رفتارهای ضد اجتماعی نیز با رابطه جنسی مخاطره آمیز همبسته بوده است(۱۰).

هر چند انگیزه رفتارهای مخاطره آمیز مختلف متفاوت است، اما این انگیزه ها در فرهنگ های مختلف مشابه است(۱۱). در بررسی علل رفتارهای مخاطره آمیز، شماری از مطالعات به بررسی ارتباط رفتارهای مخاطره آمیز با عملکرد و ساخت خانواده پرداخته اند. هریس و همکاران(۱۲) عملکرد خانواده را روابط بین والدین و نوجوان، ازادی در مقابل کنترل و گرمی در مقابل سردی تعریف کرده اند. مطابق نظر ساگر(۱۳) و هافمن(۱۴)، ساخت خانواده، در ابعاد دو والدی در مقابل تک والدی، صلبی یا غیرصلبی بودن و درگیری والدین در رفتارهای مخاطهر آمیز تعریف شده است. در خصوص این متغیرها، فرگاسون و همکاران(۱۵) مطرح می کند که مشکلات خانوادگی از جمله بی ثباتی خانواده با رفتارهای مخاطه آمیز در مدرسه و خارج از مدرسه ارتباط دارد. روابط ضعیف نوجوان با والدین، بخشی از همبستگی رفتارهای جنسی مخاطره آمیز و رفتارهای ضداجتماعی را تبیین می کند(۱۰). مارکهام(۱۶) به عامل پیوستگی بین اعضاء خانواده به عنوان عامل محیطی در مقابل رفتارهای مخاطره آمیز اشاره کرده است. نظریه دیگری که در تبیین رفتارهای مخاطره آمیز وشیوع آن ارائه شده است، نظریه خویشتن داری است. گاتفردسون و هایرشی(۱۷) برای خویشتن داری پایین شش ویژگی تکانشی بودن، عملکرد به وظایف ساده، جستجوی مخاطره، فیزیکی بودن در مقابل ذهنی بودن، خودخواهی و عصبیت در نظر می گیرند. این نظریه رفتار انسان را برانگیخته شده بوسیله علایق می داند که منعکس کننده نیاز به کسب لذت و اجتناب از درد است(۱۸). وقوع هر گونه رفتار مخاطره آمیز و انحرافی با ویژگی خویشتن داری پایین مرتبط شده است(۱۷). در دوره نوجوانی خویشتن داری ضعیفی در فرد وجود دارد(۱۹) که مدیریت ناکافی والدین می تواند منجر به این خویشتن داری پایین شده باشد(۲۰). این مسئله گستره ای از تحقیقات را به خود اختصاص داده است که در آنها به ارتباط رفتارهای نامشروع جنسی و خویشتن داری، تاثیر آموزش خویشتن داری بر کاهش دستگیری مجدد زندانیان (۲۱)، همچنین به ارتباط خویشتن داری با رفتارهای بزهکارانه از جمله دزدی، نوشیدن الکل و عدم موفقیت پرداخته شده است(۲۲). نظریه دیگری که به تبیین رفتارهای مخاطره آمیز و بزه در نوجوانان پرداخته است، نظریه دلبستگی است. دلبستگی پیوند موثر پردوامی است که به وسیله تمایل به جستجو و حفظ نزدیکی به یک شخص ، به ویژه در هنگام استرس مشخص می شود. اینذورث و همکارانش سه سبک دلبستگی ایمن، اضطرابی و دو سوگرا را معرفی کردند. بر اساس این نظریه، دلبستگی پایه رشد و تحول کودک را فراهن می کند و مدل کارکرد درونی ساخته شده بر اساس تجارب دلبستگی اولیه کودک به مراقبش، زیربنای عاطفی و شناختی را فراهم می کند و مدل کارکرد درونی ساخته شده بر اساس تجارب دلبستگی اولیه کودک بهمراقبش، زیربنای عاطفی و شناختی را فراهم می کند که تا بزرگسالی ادامه می یابد(۲۳). فقدان دلبستگی ایمن منجر به اختلال سلوک، اضطراب، اختلال شخصیت مرزی، پرخاشگری اجتماعی، اعتیاد و شکست تحصیلی و همچنین موجب نقص در مهارتهای اجتماعی، خویشتن  داری، تحمل ناکامی، توجه، تمرکز، مهارتهای حل مساله و سازگاری می شود(۲۴).

برخی از مطالعات از جمله کانجر(۲۵) به تفاوت رفتارهای مخاطره آمیز در دو جنس اشاره کرده اند. هر جند رفتارهای مخاطره آمیز در بین مردان بیشتر بوده است، زنان نیز در این زمنیه فاصله اندکی با مردان دارند و در بعضی از زمینه های عاطفی و اجتماعی از مردان پیشی گرفته اند(۲۶).

 مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی(IARS) برای سنجش آسیب پذیری نوجوانان در مقابل رفتارهای پرخطر از قبیل خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف به کار می رود. پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را با این گویه ها در یک مقیاس ۵ گزینه ای از کاملا موافق(=۵) تا کاملا مخالف(=۱) بیان کردند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است.

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دار

تعداد صفحات: ۹

تعداد سوالات:  ۴۶-۳۸

تعداد مقالات همراه : ۲

مقاله اصلی فارسی: دارد

توضیحات: این مجموعه حاوی نسخه ای ۳۸ و ۴۶ سوالی پرسشنامه رفتارهای خطرآمیز نوجوانان است.

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …