پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی اندروز

AnchorAnchorیکی از مهم ترن مفاهیمی که در نظام روان تحلیل گری جهت تبیین عملکرد رفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شده است، مکانیسم های دفاعی[۱] می باشد که فروید[۲] آنها را به عنوان عملیات ذهنی که افکارو احساسات دردناک را از حوزه آگاهی آگاهی دور نگه می دارد، توصیف کرد[۸]. بنا به تعریف آنا فروید[۳] مکانیسم های دفاعی راه ها و شیوه هایی هستند که من با کمک آنها اضطراب و رنجش را پس زده و رفتار تکانشی و غریزی را کنترل می کند؛ او همچنین علائم روان آزرده را پیامد استفاده ی مستمر و عادتی از شکل خاصی از دفاع می داند[۹]. مکانیسم های دفاعی در DSM-IV-TR به عنوان فرایندهای روانشناختی خودکاری تعریف می شود که افراد را در مقابل اضطراب و آگاهی از استرس زاهای درونی و بیرونی حفظ می کنند؛ این مکانیسم ها واسطه ی بین واکنش فرد به تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی هستند[۱۰]. مکانیسم های دفاعی گرچه تدابیری ناهشیار جهت کنترل اضطراب می باشند، اما به واسطه ماهیت خودفریبی[۴] ک دارند، بعضا مکانیسم های ناپخته ای می باشند که عملاً با رفتارسازگارانه ناهماهنگی دارند و این در رفتار و سلوک افراد مبتلا به اختلال های خلقی و اضطرابی منعکس می گردد. شناخت این موارد و تبیین مناسب انها دستاویزی را برای درمانگران فراهم می آورد تا ضمن شناسایی این مکانیسم های خودفریبانه و ناهشیار، به آنها یاری رسانند که از مکانیسم های سازگارانه مقابله همانند مسأله مدار[۵] و در کنار آن مقابله هیجان مدار[۶]بهره گرفته شود[۱۱].

معرفی AnchorAnchorپرسشنامه مکانیزمهای دفاعی اندروز

پرسشنامه مکانیزمهای دفاعی اندروز براساس الگوی سلسله مراتبی دفاع ها توسط Anchorاندروز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید که شامل ۴۰سؤال در مقیاس ۹ درجه ای لیکرات(از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) است و ۲۰ مکانیسم دفاعی را در سه سطح سبک رشد یافته(فرونشانی، والایش، شوخ طبعی و پیشاپیش نگری)، سبک روان آزرده وار(دیگر دوستی کاذب، تشکیل واکنشی، عقلانی سازی، ابطال) و سبک رشد نایافته (دلیل تراشی، فرافکنی، انکار، همه کار توانی، ناارزنده سازی، گذار به عمل، بدنی سازی، خیال پردازی اوتیستیک، لایه سازی، پرخاشگری منفعلانه، جابه جایی و مجزا سازی) شامل می شوند[۲۳]. پرسشنامه ی مکانیسم های دفاعی در ایران توسط حیدری نسب مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه ی مکانیسم های دفاعی از طریق روش بازآزمایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ انجام شده است.

روش نمره گذاری پرسشنامه مکانیزمهای دفاعی اندروز در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه مکانیزمهای دفاعی اندروز :

۱- آنچه در خیال پردازی هایم انجام می دهم، بیش از کاری است که در زندگی واقعی ام انجام می دهم.

۲–من از هیچ چیز نمی ترسم

مشخصات فایل پرسشنامه مکانیزمهای دفاعی اندروز:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Pdf

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۴۰

تعریف سبکهای دفاعی: دارد

مقاله همراه: ۱


[۱] – defence mechanisms

[۲] – Freud

[۳] – Anna Freud

[۴] Self deception

[۵] – problem-centered coping

[۶] – emotion-centered coping

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …