پرسشنامه‌ بی‌عدالتی سازمانی

Anchorبرای اندازه گیری بی عدالتی سازمانی از سه پرسشنامه سه سوالی بی عدالتی توزیعی، بی عدالتی رویه ای و بی عدالتی تعاملی که کیم و لیونگ(۲۰۰۷) با مقیاس پاسخگویی هفت درجه ای(کاملا مخالفم=۱ تا کاملا موافقم=۷) معرفی و آماده اجرا کردند، استفاده می شود. کیم و لیونگ(۲۰۰۷) روایی سازه این پرسشنامه ها را از طریق تحلیل عاملی تاییدی[۱] و پایایی آن را در چهار نمونه کره ای، ژاپنی، چینی و آمریکایی مستند ساخته اند. این پرسشنامه را گل پرور و نادی(۱۳۸۹) در ایران ترجمه و آماده اجرا کردند.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱-پاداشها و امکاناتی که در این سازمان به من تعلق می گیرد، منصفانه است.

۲-تصمیماتی که در این سازمان گرفته می شود، منصفانه است.

۳-سرپرستم با من در این سازمان به صورت منصفانه رفتار می کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۹

مولفه ها: دارد و مشخص شده است(عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی)

نمره گذاری وتفسیر: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] -Confirmatory Factor Analysis (CFA)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …