پرسشنامه‌ سنجش عینی منزلت هویت من

در نظر ویلیام جیمز، هویت شخصی، مفهومی است که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و تمایز، یعنی خودهمانی در طی زمان و متمایز بودن از دیگران است(۴). اریسکیون(به نقل از ۵) بر این امر تاکید دارد که درک فرد از هویت خود با واقعیت اجتماعی ارتباط دارد و عوامل اجتماعی و تاریخی شکل گیری هویت را تحت تاثیر قرار می دهند. گر چه تغییرات فیزیولوژیکی و شناختی در دست یافتن نوجوان به احساس هویت فردی سهیم هستند، اما به سبب عواملی مانند روابط بین والدین و فرزندان، فشارهای فرهنگی و خرده فرهنگی و حتی میزان تغییرات اجتماعی، الگوهای شکل گیری هویت در میان نوجوانان متفاوت است. در نظر او هویت ریشه در فرد و فرهنگ دارد(۶) و یکی از مهمترین عوامل فرهنگی رسانه ها هستند.

). زمانی غایت رسیدن به یک هویت منسجم و یک خود یگپارچه و واحد بود و حال بر تعدد خودها در ارتباط با تعدد نقشها در دنیای تکنیک و فرهنگ زمان کنونی و مفهومی که پی در پی تجدید ساخت می یابد، تاکید می شود(۴). با توسعه منابع نمادین موجود برای فرآیند شکل دهی هویت، افراد پیوسته با امکانات جدید مواجهند، افقهای آنان پیوسته چابجا می شود و دلالت گاه هایشان هم پیوسته تغییر می کند. پس تکیه بر چارچوبهای به نسبت با ثبات درک و تفاهم که در سنتهای شفاهی تجسم یافته و به محلهای خاص وابسته است، بیش از پیش دشوار می شود(۷). اینگونه است که هویت لهوی با ویژگی هایی برگرفته از پیرامون خویش شکل می گیرد.

پرسشنامه سنجش عینی منزلت هویت من توسط آدامز و بنی ین برای سنجش ۴ منزلت هویتی سردرگم، دنباله رو، بحران زده و هویت یافته تنظیم شده و دارای ۶۴ سوال است. آزمودنی ها جملات ارائه شده را برمبنای مقیاس لیکرت از ۱(کاملا مخالف) تا ۵ (کاملا موافق) نمره گذاری می کنند. از این پرسشنامه به منظور بررسی سطح تعهد افراد و مقایسه آن در دو گروه استفاده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من شغلی که واقعا به آن علاقه مند باشم را انتخاب نکرده ام و فعلا به همین شغلی که دارم تا وقتی شغل بهتری برایم پیدا نشود، ادامه می دهم.

۲-من مانند دیگران از یک سبک زندگی واحد پیروی نمی کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات:۶۴

نمره گذاری: دارد

تفکیک مولفه ها: انجام نشده است.

مقالات بیس فارسی: دارد

تعداد مقالات همراه : ۲

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …