پرسشنامه آمادگی برای تغییر

انگیزه آزمودنی برای تغییر با پرسشنامه آمادگی برای تغییر[۱](هیثر، رولینک، بل[۲]، ۱۹۹۳؛ رولینک، هیثر، گولد، هال[۳]، ۱۹۹۲) اندازه گیری شد. این پرسشنامه پاسخهای فرد را به سه مرحله پیش تامل، تامل و عمل نسبت می دهد. هر پرسش پنج گزینه دارد که از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم طبقه بندی می شوند. نمره کلی آمادگی برای تغییر را نیز می توان از پرسشنامه آمادگی برای تغییر به دست آورد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تذکر: این پرسشنامه مربوط به حیطه پژوهشهای اعتیاد است و آمادگی تغییر در افراد وابسته به مواد مخدر را می سنجد


[۱] -Readiness To Change Questionnaire(RTCQ)

[۲] -Heather, Rollnick & Bell

[۳] -Gold, Hall

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …