پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد

یکی از عوامل مهم در تعیین رفتارهای یادگیری، آگاهی و درک فراشناختی است.روانشناسان برای تبیین دانش و نوع کنترل افراد بر طرز فکر و فعالیتهای یادگیریشان از اصطلاح فراشناخت استفاده کرده اند. اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به اهداف یادگیری اطلاق می شود.

فراشناخت فرآیندی است که در آن فراگیران از چگونگی یادگیری خود، چگونگی استفاده از داده ها برای رسیدن به هدف، توانایی قضاوت درباره فرایندهای شناختی در یک تکلیف ویژه و چگونگی استفاده از راهبردها برای رسیدن به اهداف آگاهی دارند و در حین عملکرد و پس از اتمام آن ، پیشرفت خود را ارزشیابی می کنند.

هدف اصلی این ابزار، اندازه گیری مقدار آگاهی فراگیر از فرآیندهای گوناگون مرتبط با خواندن و نیز تعیین اهداف و مقاصد فراگیر از خواندن مطالب علمی است. سه مقایس تشکیل دهنده این پرسشنامه شامل راهبردهای کلی خواندن، راهبردهای حل مساله و راهبردهای حمایت از خوانده است که به ترتیب از ۱۳، ۸ و ۹ ماده تشکیل شده اند.

مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه طبقه ای مرتب شده است که پاسخگویان می تواننند وضعیت خود را در مقابل هر ماده روی یک مقیاس پنج درجه ای(همیشه تا هرگز) رتبه بندی کنند. برای هر مقیاس میانگین نمره های ۵/۳ و بالاتر به معنی وضعیت بالاتر و مطلوب، میانگینهای بین ۵/۲ و۴/۳ به معنی وضعیت متوسط و میانگینهای پاییینتر از ۴/۲ به معنی وضعیت پایین است.

نمونه ای از سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-برای کمک به یادآوری بهتر مطالب خوانده شده، زیر اطلاعات مهم خط می کشم.

۲-سرعت خواندن خود را متناسب با متن خواندنی تغییرو هماهنگ می سازم.

۳-درباره این که چه چیزی را بخوانم و از خواندن چه چیزی صرف نظر کنم، خودم تصمیم می گیرم.

تعداد سوالات این پرسشنامه ۳۰ تا است،  قالب فایل پی دی اف می باشد و دارای روایی ، پایایی ، نمره گذاری و مولفه ها می باشد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …