پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان

این پرسشنامه نوع برخورد نوجوانان را با موقعیتهایی که با آنها در زندگی روزمره مواجه می شوند را می سنجد.

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می گوید. این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، ساخته شده است.

 نوع فایل: ورد

تعداد صفحات : ۱۳ صفحه

 تعداد سوالات: ۳۳ سوال

 منبع : دارد

 روایی و پایایی: دارد

 نحوه امتیاز بندی و تحلیل: دارد

رایگان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …