پرسشنامه اثربخشی رهبری چاپمن

Anchorبرای تعیین میزان Anchorاثربخشی رهبری از پرسشنامه الوود چاپمن که یکی از صاحبنظران حوزه رهبری است استفاده شده است. این پرسشنامه بر اساس تعریف خاصی که از اثر بخشی رهبری در این تحقیق مورد نظر است و مولفه های سازنده آن انتخاب گردیده و از لحاظ روایی مورد تایید گروهی از متخصصان مدیریت قرار گرفته است. از نظر روایی بر اساس مطالعه مقدماتی که بر روی ۳۰ نفر از اعضای جامعه تحقیق انجام شد، ضریب پایایی آن معادل ۹۵/۰ به دست آمد. این پرسشنامه نیز حاوی ۳۶ سوال می باشد و ۶ مولفه اثر بخشی را مورد سنجش قرار می دهد.

تعدادی از نمونه سوالاتAnchorپرسشنامه اثر بخشی رهبری-برداشت دیگران

۱-زیر دستانش را به گونه ای مستمر و کامل مطلع و آگاه می سازد

۲-افکارش را به روشنی و قدرتمندانه ابراز می نماید.

۳-از جایگاه پشت تریبون بخوبی سخنرانی می کند.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …