پرسشنامه احساس تنهایی پیلوا

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس در سال ۱۹۹۸ توسط راس Anchorپیلوا و فری گوسن از دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده است و دارای ۲۰ سوال می باشد که ۱۰ سوال آن به صورت منفی و ۱۰ سوال دیگر به صورت مثبت با تنهایی ارتباط دارند. در مقابل هر جمله مطابق با فرم اصلی چهار گزینه هرگز، بندرت، گاهی اوقات و بیشتر اوقات قرار دارد که هر یک بصورت درجه بندی نمره گذاری می شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۲۰

روایی و پایایی:  دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …