پرسشنامه احساس تنهایی راسل

پرسشنامه احساس تنهایی راسل

فقدان اطلاعات مبنی و مبتنی بر گزارش شخصی، پیرامون احساسات و عواطف دانش آموزان نوجوان بویژه از لحاظ روابط اجتماعی، ضرورت پرداختن به مساله سنجش و اندازه گیری جنبه­های مختلف روابط را آشکار می ­سازد. نبودن آگاهی از احساسات و عواطف دانش آموزان نوجوان بویژه از لحاظ روابط اجتماعی و جدی نگرفتن نوجوانان در شبکه های ارتباطی اجتماعی، آنها را با بحرانهایی نظیر احساس تنهایی مواجه میکند. احساس تنهایی برداشت ذهنی فرد از کمبود یا فقدان روابط رضایت بخش اجتماعی است (شاپوریان و معانی، ۱۳۸۷).احساس تنهایی حاصل محروم ماندن از نیاز اساسی بشر به صمیمیت است.  احساس تنهایی احساس فرد از نبود صمیمیت بین فردی است.احساس تنهایی تجربه ای ناخوشایند است که در پاسخ به نارساییهای کمی یا کیفی در روابط اجتماعی ظاهر میشود. برای سنجش احساس تنهایی از  پرسشنامه احساس تنهایی راسل استفاده می شود.

سه مولفه اصلی در این تعریفها قابل بازشناسی هستند:نخست مولفه اجتماعی احساس تنهایی که احتمالاً بارزترین و مهمترین بعد احساس تنهایی است، چرا که این احساس به روشنی منعکس کننده نارسایی روابط اجتماعی ارضا کننده است. تلاش برای تفکیک احساس تنهایی و انزواطلبی به دومین مولفه احساس تنهایی منتهی میشود.  احساس تنهایی احساسی فاعلی است که لزوماً با واقعیت بیرونی همسان نیست. به بیان دیگر در حالی که برخی افراد روابط اجتماعی محدودی دارند، احساس تنهایی را تجربه نمی­کنند. بنابراین احساس تنهایی مستلزم ادراک یا ارزیابی فرد از روابط اجتماعی خویشتن و مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و ارمانی مورد نظر اوست. با این حال برخی از پژوهشگران به جای آنکه احساس تنهایی را صرفاً یک هیجان منفی تلقی کنند، آن را تداعی کننده پاره­ای از هیجان­های منفی مانند اضطراب، افسردگی، دوست داشتنی نبودن و. .. می­دانند. بر اساس آنچه گفته شد، احساس تنهایی با بسیاری از متغیرهای شناختی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی در ارتباط قرار می­گیرد.احساس تنهایی به معنی انزوای فیزیکی نیست، یک شخص کم حرف ممکن است در محل دورافتاده  زندگی کند و کاملا احساس خوبی داشته باشد .احساس تنهایی، پاسخی به فقدان یک رابطه ی مثبت رضایتبخش با سایرین استسالیوان، این حالت را حاصل محروم بودن از نیاز اساسی بشر به صمیمیت می داند (به نقل از حجت، ۱۹۸۲) این حالت احساس محرومیت از روابط اجتماعی است (پیلا و پرلمن، ۱۹۸۲)دوتن از صاحبنظران این زمینه، احساس تنهایی را عدم هماهنگی میان سطحی از تماس اجتماعی که فرد، خواهان آن است با سطحی از تماس اجتماعی که در واقعیت برقرار کرده است، تعریف کرده اند. احساس تنهایی میتواند به بیماری و بیماری به احساس تنهایی  منجر شود. که برای تعیین آن از مقیاس احساس تنهایی راسل استفاده می شود.

معرفی مقیاس احساس تنهایی راسل UCLA : احساس تنهایی به وسیله مقیاس های مختلفی از جمله مقیاس پر کاربرد احساس تنهایی (UCLA) اندازه گیری می شود. پرسشنامه احساس تنهایی راسل توسط راسل و پیلوا و کورتونا در سال ۱۹۸۰ ساخته شد که شامل بیست سوال چهار گزینه ای ، ده جمله منفی و ده جمله مثبت است.

 

روش نمره گذاری سیاهه احساس تنهایی راسل: در پرسشنامه احساس تنهایی راسل هرگز، امتیاز یک، به ندرت، امتیاز دو، گاهی، امتیاز سه و همیشه، امتیاز چهار را دارد و امتیاز سوالات ۱، ۵، ۶، ………..  معکوس است، به این معنا که هرگز امتیاز چهار، به ندرت سه، گاهی دو و همیشه امتیاز یک را دارد. دامنه نمره ها بین بیست (حداقل) و هشتاد (حداکثر) بوده و نمره میانگین، پنجاه است.(روش نمره گذاری به صورت کامل در داخل فایل قرار گرفته است)

 

تفسیر پرسشنامه احساس تنهایی راسل: در پرسشنامه احساس تنهایی راسل نمره بالاتر از میانگین، بیانگر شدت بیشتر احساس تنهایی است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه احساس تنهایی راسل: پایایی پرسشنامه احساس تنهایی راسل در نسخه جدید تجدید نظر شده هفتاد و هشت صدم گزارش شد پایایی پرسشنامه احساس تنهایی راسل  نیز به روش باز آزمایی توسط راسل، ……..گزارش شده است. حجتی و همکاران، آلفای کرونباخ …….. را گزارش نموده اند(روایی و پایایی به صورت کامل در داخل فایل قرار گرفته است)

تعداد سوالات پرسشنامه احساس تنهایی راسل : پرسشنامه احساس تنهایی راسل  UCLA(راسل، ۱۹۹۶) ۲۰ سئوال دارد که خواننده باید به هر یک از سوالات روی مقیاس لیکرت ۴ درجه ای شامل “هرگز”(۱)، “به ندرت”(۲)، “گاهی”(۳) و”اغلب”(۴) پاسخ بدهد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه احساس تنهایی راسل عبارتند از :

در پرسشنامه احساس تنهایی راسل براساس تعریف ارائه شده، سوالاتی مطرح می شود، از جمله اینکه “احساس انزوا میکنم.”، “کسانی در اطرافم هستند که می توانم با آنها ارتباط و گفتگوی سازنده داشته باشم.” و”من احساس میکنم جزئی از گروه دوستانم هستم”. نتیجه مقیاس بر روی یک پیوستار، از احساس تنهایی شدید تا یک ارتباط اجتماعی موثر قرار می گیرد.

 

Anchorمشخصات فایل پرسشنامه احساس تنهایی راسل:

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۲۰

تعداد مقالات همراه : ۵

توضیحات پرسشنامه احساس تنهایی راسل

همراه فایل پرسشنامه احساس تنهایی راسل پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی به همراه یک مقاله فارسی به صورت فایل Word قرار گرفته است که به محض پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …