پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو[۱](شاپیرو، ۱۹۹۴) احساس کنترل ادراک شده را اندازه گیری می کند. شامل ۱۶ آیتم است که در ۳ مقیاس کنترل نمره گذاری می شود(کلی، مثبت و منفی) که عبارتند از:الف) احساس کنترل عمومی(مقیاس ۱) عقاید فرد را راجع به توانایی برای بدست آوردن کنترل اندازه می گیرد. در این حوزه، حس کلی کنترل یک دیدگاه وسیع از احساس کنترل فرد ارائه می دهد، که از بخشهای فرعی تشکیل شده است. ب)احساس مثبت کنترل(مقیاس ۲) اعتقادی که فرد توان کنترل آینده را دارد و ج)احساس منفی کنترل(مقیاس ۳) احساس فقدان کنترل در بخشهایی که قبلا فرد تجربه کرده است. نمره گذاری به این صورت است که: مقیاس احساس کلی کنترل، توسط میانگین نمره پاسخها در احساس کنترل مثبت و نمره پاسخها در احساس کنترل منفی، محاسبه می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۶

روایی و پایایی: دارد

مؤلفه ها: دارد


[۱] -Shapiro, D. H.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …