پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده، توسط Anchorالخروصی (۲۰۰۹) تهیه شده و دارای ۱۸ عبارت است که ۹ عبارت ادراک ارزشیابی تبحری بودن را می‌سنجد و ۹ عبارت دیگر ادراک ارزشیابی عملکردی بودن را می‌سنجد. این پرسشنامه در یک پیوستار ۵ درجه‌ای لیکرت از  ۱ (کاملاً مخالف) تا ۵ (کاملاً موافق) نمره گذاری می­شود. در نسخه اصلی روایی پرسشنامه از طریق تحلیل اکتشافی و با چرخش واریماکس بدست آمد. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ادراک ارزشیابی یادگیری محور، ۸۰/۰ و برای زیر مقیاس ادراک ارزشیابی عملکردی محور ۶۵/۰ است. برای احراز روایی و پایایی، این پرسشنامه توسط سالاری (۱۳۹۰) ترجمه شد و پس از اینکه نسخه ترجمه شده از لحاظ ترجمه و روایی محتوایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت، برای بدست آوردن پایایی اولیه در اختیار ۳۰ نفر از اعضای جامعه نهایی قرار داده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در اجرای نهایی با معکوس کردن ۹ سوال دوم ۷۲/۰ و برای زیرمقیاس ادراک ارزشیابی یادگیری محور ۶۷/۰ و برای ادراک عملکردی محور ۷۳/۰ بدست آمد. همچنین برای تایید روایی آزمون از روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد و دو عامل به عنوان عواملی که این پرسشنامه مورد سنجش قرار می­دهد، استخراج شد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ کلی پرسشنامه ۷۰/۰ بود و برای خرده مقیاس‌های ادراک یادگیری محور بودن ۸۰/۰ و برای خرده مقیاس ادراک عملکردی بودن ۶۱/۰ بود.

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …