پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال

باشگاه های ورزشی حرفه ای، لیگ های برتر و لیگ های قهرمانی(UEEA) از این موضوع آگاهند که چارچوب استراتژی های اجرا شده توسط باشگاه های حرفه ای خارجی به طور کلی و باشگاه های فوتبال به طور خاص برای جذب و افزایش علاقه و به دست آوردن طرفداران ماهواره ای با استفاده از حقوق صاحبان سهام با نام تجاری مبتنی بر مشتری هستند. در فوتبال باشگاه های موفق خودشان را به عنوان برندها، بویژه در بازارهای خارجی مشاهده می کنند(بودت و چاناوات، ۲۰۱۰:۲). ارزش نام تجاری ارزش اضافه شده ای است که به خاطر نام برند به آن اعطا شده است. سرمایه های قابل لمس و فیزیکی مانند زمین و ساختمان ممکن است تخریب شود ولی نام تجاری و ارزش آن گرچه در ترازنامه ثبت نمی شود می تواند بیش از ارزش سرمایه های فیزیکی باشد(جلال زاده و اختیاری، ۶۹:۱۳۸۸). ارزش وِیژه برند به طور دقیق به این معناست که مشتریان نسبت به نام برند آگاهی بالایی دارند،کیفیت برند برای آن ها قابل توجه است، تصویر مطلوبی از آن برند دارند و ذهنیت آنها نسبت به آن برند خوب است و به آن برند وفادار هستند. آگاهی از برند مربوط می شود به قدرت تایید یا اثری که برند در ذهن می گذارد و به وسیله توانایی تشخیص برند تحت شرایط مختلف منعکس می شود. تصویر یک برند به انواع تداعی هایی که برند در ذهن مشتری می گذارد، مربوط می شود که به نوبه خود چنین تعریف شده اند:۱٫ویژگی ها(محصولات مرتبط و محصولات غیرمرتبط)؛ ۲٫مزایا(تابعی، تجربی، نمادین) و ۲٫نگرش نسبت به نام تجاری. با استفاده از ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، باشگاه های فوتبال در یک بازار خارجی می توانند بفهمند که چگونه رقبای آنها متمایز شده اند و چه فاکتورهایی به شکل موثر ابعاد کیفیت برند آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مدل تداعی برند گلادن و فانک سه بعد دارایی ها، منافع و نگرش های برند را بر اساس تئوری ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کلر(۱۹۹۳)طراحی کرده اند که این ابعاد متغیرهای توصیف کننده مفهوم وفاداری به برند هستند. هوادارن ممکن است یک تیم را به خاطر میزان برد، بازیکنان ستاره، سرمربی مشهور یا جذابیت استادیوم حمایت کنند.

پرسشنامه محقق ساخته ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) با ۴۵ گویه در مقیاس هفت مرتبه ای لیکرت(کاملا مخالفم:۱ تا کاملا موافقم:۷) می باشد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی از ۵۲ گویه پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار ۷ گویه در تحلیل اکتشافی حذف و ۴۵ گویه در پنج عامل قرار گرفت. در نهایت پرسشنامه FBBE با ۱۲ گویه برای ویژگیهای تداعی برند، ۷ گویه برای منافع تداعی برند، ۶ گویه برای نگرش های تداعی برند، ۱۲ گویه هویت برند و ۸ گویه وفاداری به برند در تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …