پرسشنامه ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه

Anchorارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی است که با فلسفه ایجاد زمینه مناسب برای شایسته پروری انجام می شود و علاوه بر مراحل ارتقاء، انتقال و خروج کارکنان؛ فرایند جذب، به کارگماری و انتصاب را بر اساس معیارها بررسی می کند. در حقیقت سازمانها به عنوان موجودی اجتماعی به ضرورت، نیازمند قاعده ای برای ارزیابی شایستگی های کارکنان خود هستند تا در تصمیم گیریهای اجرایی، رشد و بالندگی کارکنان و بازخورد به کارکنان و همچنین پژوهشهای سازمانی از آن استفاده کنند.

فرایند ارزیابی عملکرد به دلیل اینکه نه فقط در بهره وری و رشد سازمانها بلکه در میزان خشنودی شغلی، رفتار شغلی، تعهدکاری و به طور کلی سلامت جسم و روان کارکنان تاثیر انکارناپذیری دارد؛ از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. همچنین ارزیابی عملکرد با رفتارهای فرانقشی در سازمان مانند رفتار مدنی سازمانیو انگیزش شغلی در ارتباط است.

برنامه ریزی : مـنظور از بـرنامـه ریـزی، فـرآیند تعیین اهداف و راهـها ی رسیدن به آنهاست

تصمیم گیری : منظـور از تصمیم گیـری، فرایند شناسائی مسئله و انتـخاب بـهترین گزینه از میان راه حلهای موجود برای حل مسئله

قضاوت  : منظور از قضاوت ارزیابی نـقادانه یک شخص یا مـسائل انسانی است. بعنوان مثال در روابط و اختلافات بین افراد به نوعی قضاوت می کند.

ارتباطات : منظور از ارتباطات، انتقال یک پیام به سایر افراد از طریق کانالهای رسمی و با استفاده از وسایل ارتباطی سازمانی است . به گونه ای که آنچه منظور گوینده است مخاطب آن را دریابد .

پردازش کمی یا کیفی اطلاعات : منظور از پردازش، سـرعت و دقـت مـحاسبات ساده ذهـنی در زمـان کوتاه و قدرت حل مسائل پیچیده در زمان مناسب می باشد .

مهارتهای فنی  : منظور از مهارتهای فنی، توانائی استفاده از مــهارت خاص یا تخصص مرتبط با روشــها فرایندها یا رویه های انجام کار می باشد.

روابط بین فردی: منظور ازروابط بین فردی،  انتقال یک پیام از فردی به فرد دیگر یا افراد دیگر است به گونه ای که آنچه منظـور گوینده است مخاطب همان برداشت را داشته باشد.

رهبری: منظور از رهبری، فر ایند تأثیر گذاری مدیر بـر کارکنان است به نـحوی کـه با ایجاد انگیزه قــوی و تـعهد سازمانی بالا، عملکرد شغلی داشته باشد.

کنترل: منظور از کنترل، فـرایندی است که طی آن اهداف و استانداردهای عملکردی سنجش و با عملکرد واقعی مقایسه و اقدامات اصـلاحی لازم صورت می گیرد( حـصول اطـمینان از اینکه کارها به درستی انجام می گیرد ) .

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

۱- اهداف واحد خود را به روشنی تعیین می کنم .

۲- بدون توجه و تحلیل اطلاعات و نظرات دیگران قضاوت می کنم .

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مولفه ها:

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …