پرسشنامه استرس ادراک شده

Anchorپرسشنامه استرس ادراک شده زمانی به کار می آید که بخواهیم بدانیم موقعیتهای زندگی یک فرد تا چه اندازه از نظر خودش استرس زا  می باشند(کوهن، کامارک و مرملستین[۱]، ۱۹۸۳). این سوالات طرح شده اند تا پاسخ دهندگان نظر خود را در مورد غیرقابل کنترل بودن، پیش بینی ناپذیری و مشقت بار بودن زندگی خویش بیان کنند. به دفعات مشخص شده است که این سه مطلب عناصر اصلی تجربه استرس فرد را تشکیل می دهند. به علاوه این مقیاس دارای تعدادی سوال مستقیم نیز در مورد سطوح فعلی استرس در فرد می باشد. پرسشنامه استرس ادراک شده برای استافده در نمونه های عادی با حداقل تحصیلات دوران متوسطه ساخته شده است و فهم جملات ساده بوده ، گزینه های پاسخ نیز به سادگی قابل درک می باشندو به علاوه، پاسخها نیز یک ماهیت کلی دارند و از هرگونه محتوای خاصی که ویژه یک زیرگروه معین باشند، مبرا هستند. پرسشنامه استرس ادراک شده در سال ۱۹۸۳ توسط کوهن و همکاران تهیه شده است و دارای ۱۴ ماده است که برای سنجش میزان استرسی که شخص در طول یک ماه گذشته در زندگی خود تجربه کرده است، به کار می رود. در این آزمون از یک مقیاس پنج گزینه ای هرگز، خیلی کم، متوسط، نسبتا زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است و آزمودنی بر اساس گزینه ای که انتخاب می کند بین صفر تا ۴ نمره می گیرد.

منابع : دارد


[۱] -Kamarck & Mermelstein

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …