پرسشنامه استرس

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین شاخص، یک پرسشنامه مبتنی بر خود-گزارش دهی است که بر اساس آن می توان اهمیت استرس در نظام والد-کودک را ارزشیابی کرد. شکل شاخص استرس والدینی این پژوهش، به عنوان شکل بازنگری شده شکلهای پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است. این شاخص، شامل ۱۲۰ ماده است که دو قلمرو کودکی (۴۷ ماده) و والدینی(۵۴ ماده به اضافه یک مقیاس اختیاری تحت عنوان تنیدگی زندگی(۱۹ ماده) را در بر می گیرد. زیر مقیاسهای مربوط به هر قلمرو و همچنین تعداد موارد آنها عبارتند از:

قلمرو کودکی، شش زیر مقیاس سازش پذیری(۱۱ ماده)، پذیرندگی(۷ ماده)، فزون طلبی(۹ ماده)، خلق(۵ ماده)، بی توجهی/فزون کنشی(۹ ماده )، تقویت گری(۶ ماده) و قلمرو والدینی، هفت زیر مقیاس افسردگی(۹ ماده)، دلبستگی(۷ ماده)، محدودیتهای نقش(۷ ماده)، حس صلاحیت(۱۳ ماده)، انزوای اجتماعی(۶ ماده)، روابط با همسر(۷ ماده)، سلامت والد(۵ ماده) را شامل می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …