پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه

این پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه را می سنجد. این پرسشنامه بر اساس ده شاخص روانشناختی از راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و بر اساس قالب پاسخ طیف لیکرت شش گزینه ای( ۱- هرگز ۲- تقریبا هرگز ۳- برخی اوقات ۴- اغلب ۵-تقریبا همیشه ۶- همیشه-) است. نمرات بالا منعکس کننده استفاده مفرط است(جنارو و همکاران، ۲۰۰۷). گل محمدیان و یاسمی نژاد(۱۳۹۰) در بررسی هنجاریابی این مقیاس بر روی ۷۸۲ دانشجو پایایی آزمون به روش آلفای کرانباخ را ۹۰۳/. گزارش دادند. پایایی مقیاس از طریق باز آزمایی مقیاس۷۱۴/. =r محاسبه شد که در سطح ۰۰۱/. معنی دار بود. همچنین بررسی پایایی تنصیف حاکی از آن بود که بین دو نیمه آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. روایی محتوای آزمون نیز توسط ۱۰ نفر از صاحب نظران روانشناسی و علوم تربیتی با میانگین نمره ۳۳/۸ از ۱۰ با ضریب روایی ۹۱/۰ مورد تایید قرار گرفت. در کل یافته ها نشان داد که مقیاس COS ابزاری معتبر برای انجام تحقیقات میدانی است و دارای روایی و پایایی رضایت بخش است. یک نمونه ازسوالات پرسش نامه بدین شرح است. “اگر از تلفن همراه استفاده نکنید احساس بی تابی یا نگرانی می کنید؟. “

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: ۲۳

مقاله اصلی فارسی : دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …