پرسشنامه اصول رهبری اثربخش

Anchorمدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در راس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است و در این میان مدیریت آموزشی از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. مدیران آموزشی وظایف خطیری در سطوح آموزشی، اجتماعی بر عهده دارند و انجام این وظایف خطیر از طریق ایفای دو نقش بروز می کند: دیگر نقش اداری و سرپرستی و دیگری نقش رهبری است(۲). دو مفهوم از مدیریت و رهبری سازمانی لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی هیچ مدیریتی بدون رهبری سازمانی و هیچ رهبری سازمانی بدون مدیریت نمی تواند موفق باشد. یک مدیر خوب الزاما باید یک رهبر سازمانی خوب هم باشد تا بتواند هم جنبه های فنی کار و هم نیروی انسانی سازمان را اداره کند(۳). الحسینی به نقل از پیتر اف دراکر خاطرنشان می کند که مدیران همان رهبران سازمانها هستند که اصلی ترین و نادرترین منابع هر موسسه ای به شمار می روند(۴). اکثر بهترین سازمانهای دنیای ما توسعه رهبری و تغییر سازمانی را به عنوان “وظیفه اصلی سازمان” توصیف می کنند(۵). مطالعات نشان داده اند که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است.

معرفی پرسشنامه اصول رهبری اثربخش

در مورد ویژگی های سبک رهبری اثربخش از Anchorپرسشنامه اصول رهبری اثربخش استفاده شده است که در یکی از کتب معتبر مدیریت موجود است(۱۳) و در پژوهشی داخلی جهت بررسی اثربخشی مدیران بیمارستان ها به کار رفته بود(۱۴) اقتباس شد و اصول رهبری اثربخش بر حسب امتیاز حاصله با عناوین رهبری قوی، رهبری خوب، رهبری نیازمند به تلاش بیشتر و رهبری ضعیف توصیف گردید.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- کارکنانم را به طور کامل و مستمر از امور مطلع و آگاه می سازم.

۲–ایده هایم را به روشنی و صراحت ابراز می کنم..

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: ندارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۶

مقاله همراه: ۱

تعریف مفهومی: دارد

تفکیک مولفه ها: انجام نشده است.

روش نمره گذاری: ندارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …