پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه ای

AnchorAnchorاین پرسشنامه به ارزیابی مشکلات افرادی که در مقایسه خود با دیگران در وضعیتهای اجتماعی مضطرب می شوند و ممکن است به ارزیابی دیگران نسبت به خودشان دلواپس شوند، می پردازد(جکس، ۱۹۶۶).

این پرسشنامه به منظور بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل بیماران روانی که دارای روابط نامتعادل خانوادگی و عدم پیروی از هنجارهای اجتماعی بودند، بوجود آمد و همچنین به ارزیابی مشکلات افرادی که در مقایسه خود با دیگران در وضعتیهای اجتماعی مضطرب می شوند و ممکن است نسبت به ارزیابی دیگران نسبت به خودشان دلواپس شوند، می پردازد(جمس، ۱۹۶۶).

این آزمون دارای دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی(AnchorSAD) و ترس از ارزشیابی منفی (FNE) است. دارای ۵۸ ماده می باشد که ۲۸ ماده آن مربوط به اجتناب اجتماعی و ۳۰ ماده مربوط به ترس از ارزیابی منفی است. پیوستار پاسخها بر پایه طیف درست و نادرست رتبه بندی شده و به ترتیب نمره های صفر و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است(به نقل از مهرابی زاده هنرمند و همکاران، ۱۳۷۸).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵۸

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …