پرسشنامه اعتماد سازمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه اعتماد سازمانی توسط محقق بر مبنای الگوی مایر و دیویس(۱۹۹۵)، که اعتماد شناختی را ناشی از سه مولفه شایستگی، سوالات (۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۲، ۹، ۸، ۵، ۲، ۱، ۲۹)، شخصیت (۲۰، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۶، ۴، ۳) و خیرخواهی(۲۸، ۲۷، ۲۳، ۲۱، ۱۷، ۱۴، ۱۱، ۷) می دانند، ساخته شده است. برای تعیین روایی آن در جهت انطباق با سوالات با سازه مورد نظر، از نظر صاحبنظران بهره گیری شده و با نظر به توافق اجماعی متخصصان مدیریت که صلاحیت لازم را در جهت تایید مولفه های مطرح شده دارا بودند، روایی پرسشنامه تایید شده است و پایایی آن برای هر یک از سه مولفه شایستگی، شخصیت و خیرخواهی با استفاده از روش آلفای کرونباخ (۸۱/۰)،( ۷۷/۰)،(۹۲/۰) و برای کل پرسشنامه اعتماد (۹۴/۰) توسط محقق گزارش شده است.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. مدیر پیوسته به دنبال بهبود عملکرد خود است و سعی می کند مسئولیت خود را به بهترین نحو انجام دهد.
  2. اکثر اوقات بدنبال تشویق و حمایت کارکنان است.
  3. می توان روی قولی که می دهد حساب نمود.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۹

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …