پرسشنامه افسردگی، اضطراب، تنیدگی

مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سال ۱۹۹۵ با توجه به همپوشی افسردگی و اضطراب و به منظور تعریف واندازه گیری سازه های اضطراب و افسردگی توسط لویباند ساخته شده است. در واقع این مقیاس مجموعه ای از سه مقیاس خودسنجی می باشد که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی، افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است(کاستلو و کامری، ۱۹۶۷).

این پرسشنامه بر اساس شدت و میزان اضطراب ، افسردگی و استرس نمره گذاری می شود. اگر ازمودنی دچار اضطراب ، افسردگی یا استرس نباشد، نمره ۰ و اگر گزینه های کم، زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نماید به ترتیب نمره های ۱، ۲ و ۳ را کسب می کند. در این پرسشنامه هر مقیاس شامل ۵ سوال بوده و به این صورت نمره فرد در مقیاسهای اضطراب، افسردگی و استرس محاسبه می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مؤلفه ها: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …