پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوAnchorار

AnchorAnchorاین پرسشنامه در تحقیقی که امیدوار (۱۳۸۶) انجام داد توسط محقق ساخته و نرم شد. برای بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه در اختیار پنج متخصص مشاوره در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان قرار گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه تایید شد.

سپس این پرسشنامه به دو منظور روی ۴۱ نفر اجرا شد: سوالات اولیه اصلاح شود و ضریب آلفای کرونباخ اولیه بدست آید. بدین ترتیب ضریب اعتبار آزمون با روش آلفای کرونباخ ۸۰% به دست آمد و سوالات اصلاح گردید.

این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال و دارای طیف لیکرت “همیشه” تا “اصلا” می باشد. برای تعیین سازه ها و عوامل بنیادی پرسشنامه از تحلیل عاملی به شیوه واریمکس و با چرخش متمایل استفاده شد که در نهایت ۳ عامل بر اساس ۵/۳۷ درصد واریانسهای مجموع هشت عامل اول، به دست آمد.

این سه بعد عبارتند از: انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی، انتظار از رابطه ایده آل.

 

دو نمونه از سوالات AnchorAnchorپرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار در زیر آمده است

  1. انتظار دارم که رابطه ما بدون مشکل باشد. 

  2. انتظار دارم من و همسرم همدیگر را درک کنیم. 

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …