پرسشنامه اندازه گیری میزان وسواس فکری عملی

این پرسشنامه (برنز، کرتج، فرمیا و استرنبرگر[۱]، ۱۹۹۶) شامل ۳۹ سوال است که علائم اختلال وسواس-اجبار را در قالب ۵ خرده مقیاس (۱- وسواس آلودگی و اجبار شستن. ۲- اجبار آراستن، ۳- چک کردن، ۴- افکار وسواسی در مورد آسیب رساندن به خود یا دیگران و ۵- تکانه های وسواسی در مورد آسیب رساندن به خود یا دیگران) می سنجد. خرده مقیاس آلودگی شامل ۱۰ سوال است که نگرانی های مرتبط با آلودگی و رفتارهای اجباری شستن و تمیز کردن را می سنجد و در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت(از هرگز=۱ تا بسیار زیاد=۵) نمره گذاری می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۳۹

روایی و پایایی: ندارد

منابع: دارد


[۱] -Burns, Keotge, Formea,Sternberger

رایگان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …