پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس نظریه دوعاملی انگیزش

انگیزش نیروی محرکه افراد در کارهاست و می توان آن را از طریق تغییرات اساسی در ماهیت شغل افزایش داد. از اصطلاح انگیزش تعاریف مختلفی به عمل آمده است. یکی از جامع ترین آن ها تعریف زیر است: انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می شود. انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود تعریف شده است[۱]. از جمله نظریه های مهم انگیزش شغلی، نظریه دوعاملی یا انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ می باشد. شناخت و قدردانی، رشد و پیشرفت، ماهیت کار، مسئولیت و موفقیت شغلی از عوامل انگیزشی یا درونی، همچنین؛ حقوق و دستمزد، خط مشی و مقررات، ارتباط، امنیت شغلی، شرایط محیط محیط کار و سرپرستی و نظارت عوامل بهداشتی یا برونی نظریه هرزبرگ را تشکیل می دهند[۳،۲].

Anchorپرسشنامه انگیزش شغلی محقق ساخته براساس نظریه دوعاملی انگیزش- بهداشت هرزبرگ بوده که فرم پرسشنامه در قالب ۲۰ سؤال ۷ گزینه ای(کاملاً مخالفم، مخالفم، نسبتاً مخالفم، نمی دانم، نسبتاً موافقم، موافقم، کاملاً موافقم) طراحی و در اختیار چندتن از متخصصان قرار گرفت و نقایص برطرف شد. ضریب اعتبار پرسشنامه انگیزش شغلی ۸۲/۰ محاسبه گردید.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱-نگرش مثبت نسبت به پژوهش دارم و فکر می کنم که کار واقعاً با ارزشی است.

۲-کارهایم فوق العاده زیاداست و من مجبورم آنها را انجام دهم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۲۰

مقاله همراه: ۱

Anchorروش نمره گذاری: ندارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …