پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان را موجودی فعال می دانند که خود، رفتارش را  تعیین می کند. نظریه های دسته اول را می توان نظریه های ماشین گرایانه نامید و نظریه سائق را شاخص ترین نظریه از میان این نظریه ها معرفی کرد. نظریه های دسته دوم را می توان نظریه های انسان گرایانه نامید و نظریه  خودمختاری (Self determination theory) یکی از آنهاست. انگیزش انواع مختلفی دارد و انگیزش تحصیلی یکی از آنهاست که با پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند اندازه گیری می شود.

انگیزش بیرونی و مفهوم درونی سازی بسیاری از رفتارها درون انگیخته نیستند، بلکه تحت تأثیر فشار دنیای بیرون صورت می گیرند. دنیای بیرون فرد از طریق والدین، معلمین و سایر افراد اجتماعی خواست ها و محدودیت های خود را بر فرد اعمال می کند. این خواست ها به رغم آن که درون انگیخته نیستند، برای کارکرد مؤثر در زندگی اجتماعی ضروری هستند. در این موارد، بزرگ ترها به تنظیم بیرونی رفتار کودکان می پردازند، اما پس از مدتی کودکان می آموزند که این رفتارها را خود انجام دهند. به عبارت دیگر منبع تنظیم این رفتارها از بیرون کودکان به درون آنها تغییر می یابد. دسی و ریان (۲) به این فرایند، فرایند درونی سازی (Internalization) می گویند و آن را این گونه تعریف می کنند: «درونی سازی فرایندی است که از طریق آن، فرد، نگرش، اعتقاد یا چگونگی تنظیم رفتاری را کسب می کند و آن را به صورت یک ارزش، هدف یا نظام شخصی شکل می دهد و یک فرایند رشدی است که توسط آن یک کودک، خواست ها و ارزش های محیط اجتماعی را درونی می کند» (ص. ۱۳۰). فرایند درونی سازی از اساسی ترین مفاهیم نظریه خودمختاری است.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند در سال ۱۹۸۹ توسط ولرند، بلیز، بریر و پلتیر در کانادا به زبان فرانسه و برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی طراحی و رواسازی شد. مقیاس AMS یک مقیاس مداد کاغذی و مبتنی بر نظریه خودمختاری دسی و ریان [۲] است که تلاش دارد تا سازه های نظری این نظریه را به صورت عینی بررسی کند. البته مؤلفین مقیاس به ترتیب زیر تغییراتی در سازه های موجود در نظریه خودمختاری داده اند:

۱٫ سازه تنظیم یکپارچه را که خودمختار ترین شکل تنظیم است بدون هرگونه توضیحی حذف کرده اند.

 ۲. سازه انگیزش درونی را به سه بخش تقسیم کرده اند: انگیزش درونی برای فهمیدن(Intrinsic motivation to know) انگیزش درونی برای انجام کار(Intrinsic motivation to accomplish things) و انگیزش درونی برای تجربه تحریکIntrinsic Iniotivation to experience stimulation))

بدین ترتیب پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند ۲۸ ماده ای شامل ۷ خرده مقیاس است که به ترتیب از بیش ترین تا کمترین میزان خودمختاری عبارتند از:

الف. انگیزش درونی، شامل انگیزش درونی برای فهمیدن، و انگیزش درونی برای انجام کار و انگیزش درونی برای تجربه تحریک.

ب. انگیزش بیرونی، شامل تنظیم همانندسازی شده، تنظیم تزریقی و تنظیم بیرونی

 ج. بی انگیزگی

هر کدام از این موارد تعاریفی دارد که در فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند به همراه تعریف مفهومی انگیزش تحصیلی به طور مفصل توضیح داده شده است. تمام مواد پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند AMS برای پاسخ به یک سوال تنظیم شده اند: چرا به مدرسه می روید؟

در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند از آزمودنی خواسته می شود که انگیزه خود را از ادامه تحصیل در قالب سوالاتی اعلام نماید. آزمودنی ها در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یک پیوستار هفت درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. در این پیوستار عدد ۱ نشانگر مخالفت کامل، عدد ۷ نشانگر موافقت کامل و عدد ۴ بیانگر حد وسط است.

در هنجاریابی پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند که توسط ناصری، شهرآرای و فرزاد(۱۳۸۲) انجام شده بود، دو سوال ۱۳ و ۱۸ نمره لازم اعتبار یابی را کسب نکردند که از پرسشنامه حذف گردیده اند. در اعتبارسنجی که آنها از این پرسشنامه داشته اند، ۶ مولفه انگیزش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی برای تجربه تحریک، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم  تزریقی، تنظیم بیرونی و بی انگیزگی استخراج شده است.

به محض پرداخت موفق هم نسخه ۲۸ سوالی و هم نسخه ۲۶ سوالی پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند به همراه تعریف مفهومی و تعاریف نظری انگیزش به صورت Word به ایمیل فرستاده می شود.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 5 =